Pravo na jednostrani otkaz ugovora (uvjeti, rokovi i postupak)

 1. Potrošač ima pravo jednostrano, bez navođenja razloga za to, raskinuti ugovor o prodaji sklopljen na daljinu najkasnije u roku od 14 dana od dana računajući od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ug“ovora predana u posjed.
 2. Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o tome da će se koristiti svojim pravom na jednostrani raskid ugovora i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje nedvosmislene izjave kojom jasno izražava svoju volju da raskine ugovor. U tom slučaju, ukoliko ne koristi Obrazac za jednostrani raskid ugovora, izjavu dostavlja elektroničkom poštom na e-mail info@grama-trgovina.com Nikakav drugi oblik otkaza (telefonom, telefaksom i sl.) NIJE VALJAN I NEĆE SE OBRAĐIVATI.

Obrazac za jednostranom raskidu ugovora o prodaji robe zaključenog na daljinu Gra-ma Čakovec www.grama.com.hr

(ne odnosi se na ugovore zaključene putem web trgovine)

 1. Ukoliko potrošač jednostrano raskine ugovor poštujući odredbe t. 1. i 2., u najkraćem roku će primiti obavijest trgovca o primitku izjave o raskidu ugovora.
 2. Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama Uvjeta.
 3. Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora nije povezano ni s kakvim troškovima
 4. Potrošaču koji se ispravno koristio svojim pravom na jednostrani raskid ugovora trgovac će vratiti ono što je potrošač platio na ime vrijednosti robe u punom iznosu, uz iznimke utvrđene ovim Uvjetima.
 5. Kako trgovac standardno nudi preuzimanje robe u svojoj poslovnici pa TROŠAK PRIJEVOZA nije sastavni dio ugovora o prodaji, ukoliko trgovac na zahtjev potrošača u njegovo ime i za njegov račun pronađe prijevoznika, tada trgovac u slučaju jednostranog raskida ugovora neće vratiti kupcu plaćeni trošak na ime dostave.
 6. U slučaju jednostranog raskida ugovora, trgovac NE nudi potrošaču uslugu povrata ili preuzimanja robe, već je povrat dužan organizirati kupac sam o svom trošku. U tom slučaju kupac je dužan obaviti povrat bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana računajući od dana uredne obavijesti trgovca o svojoj odluci da jednostrano raskine ugovor. Kupac robu mora vratiti u istom stanju u kojem ju je primio tj. ona mora biti potpuna (cjelovita), neoštećena i u originalnoj i neotvorenoj ambalaži.
 7. Potrošač odgovara trgovcu za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja njome pa trgovac ima pravo umanjiti iznos koji je potrošač platio. Objektivnu procjenu će obaviti osoblje trgovca u najkraćem roku i o tome sačiniti zapis te će o tome obavijestiti potrošača.
 8. Nakon što trgovac obavi procjenu iz t. 9. potrošaču će vratiti uplaćeni iznos umanjen za troškove i eventualnu štetu na robi u roku od 14 dana.
 9. Potrošač NEMA PRAVO na jednostrani raskid ugovora (isključenje prava na jednostrani raskid ugovora) u slučaju ako je:-predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikacijama potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Takvom robom se smatraju dječja igrališta koja se odvojeno pripremaju za svakog kupca i svaku narudžbu posebno (prilagodba konstrukcijskih elemenata i koja se potrošaču ne isporučuje tvornički pripremljena, npr. igrališta JUNGLE GYM, gabioni i sl.),
  - predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (npr. neke kemikalije, tvari, gnojiva i sl.)
  - predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  - predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

  TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
  U
  Čakovcu, 20. svibnja 2022.
NA VRH