Pravo na jednostrani otkaz ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostora (uvjeti, rokovi i postupak)

1. Potrošač može jednostrano raskinuti ugovor o prodaji u roku od 14 dana, bez navođenja razloga;

2. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora potrošač je dužan obavijestiti trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora  prije isteka roka iz t. 1. i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu trgovca, ili elektroničkom poštom na e-mail adresu info@grama-trgovina.com, u kojoj će navesti ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora (Obrazac za jednostrani raskid ugovora). Nikakav drugi oblik otkaza (telefonom, telefaksom i sl.) NIJE VALJAN I NEĆE SE OBRAĐIVATI;

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

3. Rok za jednostrani otkaz ugovora iznosi 14 dana, a računa se od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi koju je potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed odnosno, u slučaju isporuke više komada ili više pošiljki, od kada je potrošaču ili trećoj osobi koju je odredio potrošač, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe;

4. Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora nije povezano ni s kakvim troškovima;

5.Potrošaču koji se ispravno koristio svojim pravom na jednostrani raskid ugovora trgovac će vratiti ono što je potrošač platio na ime vrijednosti robe u punom iznosu, bez troškova povrata, uz iznimke utvrđene ovim Uvjetima. Trgovac će povrat obaviti najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio odluku potrošača o jednostranom otkazu ugovora;

6.Kako trgovac standardno nudi preuzimanje robe u svojoj poslovnici pa TROŠAK PRIJEVOZA nije sastavni dio ugovora o prodaji, ukoliko trgovac na zahtjev potrošača u njegovo ime i za njegov račun pronađe prijevoznika, tada trgovac u slučaju jednostranog raskida ugovora neće vratiti potrošaču plaćeni trošak na ime dostave;

7. U slučaju jednostranog raskida ugovora, trgovac NE nudi potrošaču uslugu povrata ili preuzimanja robe, već je povrat dužan organizirati potrošač sam o svom trošku te je potrošač dužan robu vratiti trgovcu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana računajući od dana kada je upućena odluka potrošača o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ukoliko prije isteka navedenog roka pošalje ili preda robu trgovcu, odnosno osobi koju trgovac ovlasti za primanje robe;

8. Potrošač snosi sam izravne troškove povrata robe;

9. Potrošač robu mora vratiti u istom stanju u kojem ju je primio tj. ona mora biti potpuna (cjelovita), neoštećena i u originalnoj i neotvorenoj ambalaži;

10. Potrošač odgovara trgovcu za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja njome pa trgovac ima pravo umanjiti iznos koji je potrošač platio. Objektivnu procjenu će obaviti osoblje trgovca u najkraćem roku i o tome sačiniti zapis te će o tome obavijestiti potrošača;

11. Nakon što trgovac obavi procjenu iz t. 9. potrošaču će vratiti uplaćeni iznos umanjen za troškove i eventualnu štetu na robi u roku iz t. 7.;

12. Potrošač NEMA PRAVO na jednostrani raskid ugovora (isključenje prava na jednostrani raskid ugovora) u slučaju ako je:

  • Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikacijama potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Takvom robom se smatraju dječja igrališta koja se odvojeno pripremaju za svakog kupca i svaku narudžbu posebno (prilagodba konstrukcijskih elemenata i koja se potrošaču ne isporučuje tvornički pripremljena, npr. igrališta JUNGLE GYM, gabioni i sl.),
  • Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (npr. neke kemikalije, tvari, gnojiva i sl.)
  • Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  • Predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.


TVORNICA STOČNE HRANE d.d. ČAKOVEC

U Čakovcu, 20.05. 2022.
Izmijenjeno 14.10.2022.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o prodaji robe zaključenog na daljinu Gra-ma Čakovec www.grama.com.hr

(ne odnosi se na ugovore zaključene putem web trgovine)


  TVORNICA STOČNE HRANE d.d., Ulica dr. Ivana Novaka 11, 40 000 ČAKOVEC, REBUBLIKA HRVATSKA
  Tel.: 040 328 471
  Fax.: 040 328 496
  e-mail: info@grama-trgovina.com

  NA VRH