Pravne napomene

Ove Pravne napomene sadrže slijedeće odredbe:

  • KUĆNI RED U TRGOVINAMA
  • OPĆI UVJETI POSLOVANJA
  • ZNAČAJ OBJAVA
  • KORIŠTENJE WEB STRANICA
  • POSEBNI UVJETI PRODAJE U TRGOVINAMA
  • NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA
  • ODREDBE O UGOVORIMA SKLOPLJENIM IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA I UGOVORIMA SKLOPLJENIM NA DALJINU
  • UVJETI KORIŠTENJA (UPORABE) PROIZVODA
  • ODREDBE O DJEČJIM IGRALIŠTIMA
  • PRAVO NA JEDNOSTRANI OTKAZ UGOVORA 

koje odredbe zajedno čine uvjete poslovanja (Uvjeti) u poljoprivrednim ljekarnama i prodavaonicama koje posluju pod zajedničkim nazivom GRA-MA na različitim lokacijama te u Građevinsko-vrtnom centru GRA-MA Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 15, a koji su svi navedeni u prilogu web stranice www.grama.com.hr – „POLJOPRIVREDNE LJEKARNE“ (trgovine)i „KONTAKT“.

Vlasnik stranice i u slučaju zaključenja ugovora o prodaji/kupoprodaji prodavatelj (trgovac) je TVORNICA STOČNE HRANE d.d. ČAKOVEC, Dr. Ivana Novaka 11, REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 47782362413, registriran kod Trgovačkog suda u Varaždinu br. Tt-01/645/3.

Navedeni sadržaji dio su pravne regulative TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec, obvezatni su za sve i automatski su sastavni dio bilo kojih ugovora koje Tvornica stoče hrane d.d. sklapa sa svojim kupcima. Ukoliko pravna regulativa sadrži i pravila ponašanja u prodajnim prostorima i drugim prostorima u vlasništvu ili na korištenju Tvornice stočne hrane d.d., svi su dužni ista poštivati.

Kupac odnosno potrošač je svaka osoba koja sklapa pravni posao s trgovcem ili djeluje na tržištu bez obzira je li ili nije osoba koja obavlja trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Neki od Uvjeta odnose se isključivo na potrošače fizičke osobe kako je to definirano odredbom čl. 4., t. 21. Zakona o zaštiti potrošača.

Ovi se Uvjeti NE odnose na prodaju putem web trgovine.

Objavom Uvjeta na ovoj stranici smatra se da su isti svima poznati, a pozivanje bilo koga na nepoznavanje tih Uvjeta nema učinka.

Dobro došli u naše trgovine!

 

Želimo Vam ugodan boravak te ugodnu kupovinu !

Da bi se kod nas dobro osjećali, u Vašem je interesu da poštujete zakonske propise i Uvjete, objavljene u obliku objave PRAVNE NAPOMENE.

Glava  I.

ZNAČENJE KORIŠTENIH POJMOVA

1. Posjetitelj/kupac je svaka osoba koja u trgovini boravi kao kupac, kao osoba koja razgleda ponudu ili traži informacije o proizvodima ili robi koji se prodaju kao i svaka druga osoba koja u trgovini boravi kao predstavnik dobavljača, prijevoznik, dostavljač ili kao osoba koja obavlja neki posao za potrebe trgovine odnosno, u njemu boravi u okviru svoje službe ili osoba koja iz bilo kojeg razloga boravi u trgovini.

2. Pod trgovinom se smatraju: prostor gdje se obavlja trgovačka djelatnost (zatvoreni i otvoreni), otvorena i zatvorena skladišta, unutarnje prometnice i komunikacijski pravci, parkiralište i zelene površine odnosno, sve nekretnine u vlasništvu Tvornice stočne hrane d.d. koje služe za poslovnu djelatnost ili su s njom povezane.

3. Imovina trgovine su nekretnine i sve pokretnine trgovca koje se nalaze bilo gdje, bez obzira ima li trgovac na njima vlasništvo ili ih koristi.

4. Osoblje i ovlaštene osobe trgovine su sve osobe koje su zaposlene u trgovini ili imaju ovlaštenja trgovca za obavljanje određenih poslova i zadataka (ovlaštenici).

Glava II.

PONAŠANJE U TRGOVINI

1. Naši posjetitelji/kupci ne žele biti ometani, stoga je u na našim trgovinama zabranjena prošnja, vika, galama te drugi oblici neprimjerenog i nedoličnog ponašanja.

2. Posjetiteljima/kupcima zabranjeno je svojim ponašanjem na bilo koji način ometati ili ugrožavati druge osobe i imovinu trgovca ili trećih osoba.

3. Konzumiranje hrane i alkoholnih pića nije dozvoljeno.

4. Fotografiranje, video i tonsko snimanje nije dozvoljeno osim ukoliko ga odobri ovlaštena osoba trgovca.

5. Prodaja proizvoda i organiziranje prezentacija nije dozvoljena osim ukoliko tu aktivnost odobri ovlaštena osoba trgovca.

6. Dijeljenje prospekata i letaka ili drugog reklamnog ili informativnog materijala, lijepljenje plakata kao i svaka druga promotivna aktivnosti te slične aktivnosti nisu dopuštene bez odobrenja ovlaštene osobe trgovca.

7. Zabranjeno je unositi i uvoditi životinje.

8. Pušenje i korištenje opojnih sredstava nije dozvoljeno.

9. Posjetiteljima/kupcima je zabranjeno dovesti motocikle i bicikle u zatvorene prostore trgovine te u otvorene skladišne ili prodajne prostore. Na čitavom području trgovine, uključujući parkiralište i ostale vanjske površine nije dopuštena vožnja na rolama i romobilima. Promet je reguliran horizontalnom i vertikalnom signalizacijom koju su posjetitelji/kupci dužni poštivati kao i druga prometna pravila.

10. Zabranjeno je branje, oštećivanje i svaki drugi oblik uništavanja ukrasnog bilja i raslinja kao i zelenih površina.

11. Zabranjeno je pljuvanje, odbacivanje i odlaganje predmeta i otpada osim u za to predviđena mjesta za odlaganje.

12. Pristup i boravak u prostorima trgovine dozvoljen je samo posjetiteljima/ kupcima i korisnicima naših usluga te pozvanim i ovlaštenim osobama.

13. Izvan radnog vremena zabranjen je pristup i boravak na prostorima trgovine. Ova zabrana ne odnosi se na ovlaštene osobe trgovca.

14. Svi posjetitelji/kupci dužni su se pridržavati uputa osoblja trgovca kao i njegovih ovlaštenika.

15. Osoblje trgovine i druge za to ovlaštene osobe, ovlaštene su svaku osobu koja krši Uvjete, a osobito ukoliko remeti red i mir, upozoriti na takvo ponašanje. U slučaju da takva osoba ne postupi po upozorenju i nastavi remetiti red i mir, odnosno i dalje krši Uvjete, navedene osobe ili ovlaštenici trgovca imaju pravo takvoj osobi narediti da se udalji iz prodajnog centra kao i poduzeti druge neophodne mjere.

16. Zabranjuje se ulazak ili zadržavanje u skladištu i drugim prostorima koji su označeni zabranom ulaska osobama koje nisu zaposlene kod trgovca.

17. Zabranjeno je igranje u/na ili korištenje izloženih igračaka (tobogani, pješčanici i dr.) bez obzira gdje se nalazili.

Glava III.

PRAVILA KUPNJE

Svaki posjetitelj/kupac ulaskom u prostore trgovine mora poštovati Uvjete i sljedeća pravila:

1. Izlaganje robe u prostorima prodajnog centra, osim robe na skladištu i one na kojoj je posebno naznačeno da nije u prodaji, smatra se ponudom pod uvjetima koje su označeni. Kupac uzimanjem robe s police ili mjesta na kojem je ona izložena radi prodaje prihvaća ponudu i robu plaća na blagajni po cijeni iz trgovčevog informacijskog sustava (ERP).

2. Ambalaža robe sve do plaćanja mora ostati neoštećena. Nije dozvoljeno otvaranje ili oštećivanje ambalaže robe na bilo koji način. Za sve eventualne upite vezane za svojstva robe molimo Vas da se obratite našem osoblju.

3. Svaki posjetitelj/kupac dužan je koristiti kolica ili košaricu za robu koje se nalaze na vidljivo označenim i dostupnim mjestima. Odlaganje neplaćene robe dopušteno je isključivo u takva kolica ili košarice.

4. Prije plaćanja kupac je dužan stati u red ispred blagajne.

5. Bilo kakav oblik držanja robe na drugačiji način, smatrati će se otuđenjem (krađom).

6. Posjetiteljima/kupcima nije dozvoljeno unošenje prtljage i osobnih stvari. Osobna prtljaga može se pohraniti kod ulaska u prodajni prostor kod info-pulta.

7. Posjetiteljima/kupcima nije dozvoljeno unošenje ranije kupljene robe ili robe kupljene na drugim prodajnim mjestima. Takva roba može se pohraniti kod ulaska u trgovinu kod info-pulta. Ukoliko je kupac stigao vozilom, dužan je osobne stvari, prtljagu i drugdje kupljenu robu ostaviti na ili u vozilu.

8. Posjetiteljima/kupcima nije dozvoljeno isprobavanje, konzumiranje, korištenje i premještanje robe u trgovini.

9. Iskušavanje i proba robe dozvoljeni su samo uz prethodnu najavu i dozvolu osoblja ili ovlaštenika trgovca.

10. Zabranjeno je uklanjanje cijena, deklaracija i drugih oznaka s robe kao i njihovo oštećivanje, prepravljanje i zamjenjivanje sa drugima.

11. Zabranjena je bilo kakva manipulacija cijenom, težinom i kvalitetom robe.

12. Zabranjeno je iznošenje robe iz trgovine bez uredno podmirenog računa na blagajni. Za svaki pojedini slučaj iznošenja neplaćene robe iz trgovine biti će bez iznimke pozvana policija i podnesena kaznena prijava.

13. Posjetitelj/kupac dužan je ući i napustiti trgovinu isključivo kroz označeni prostor (koridor).

14. Kupac je dužan i bez posebnog poziva svu robu izvaditi iz kolica ili košarice i posložiti je na pult blagajne. Osoblje trgovca ili ovlaštenici imaju pravo svakog posjetitelja/kupca pozvati da predoči sadržaj odjeće, obuće, torbi ili drugih osobnih predmeta i po potrebi zatražiti podatke potrebne radi utvrđivanja identiteta te ga u slučaju potrebe zadržati do dolaska drugih ovlaštenih osoba.

15. U slučaju da postoji sumnja da posjetitelj/kupac nije platio svu robu ili da je došlo do kršenja Uvjeta, a posjetitelj/kupac odbija pokazati sadržaj odjeće, obuće, torbe i drugih osobnih predmeta ili odbija dati podatke o svom identitetu, ovlaštene osobe trgovca će po potrebi izvijestiti policiju i osobu zadržati do dolaska policije.

16. Posjetitelji/kupci eventualnu reklamaciju robe mogu zatražiti na info-pultu, gdje se izdaju i garancije za kupljenu tehničku robu.

17. Svaki posjetitelj/kupac koji prekrši odredbe Uvjeta obvezan je na ime ugovorne kazne platiti jednokratni novčani iznos u visini 500,00 (petsto) kuna.

18. Svaki posjetitelj/kupac dužan je podmiriti nastalu štetu i ugovornu kaznu. U protivnom, Tvornica stočne hrane d.d. će pokrenuti postupak naknade i prisilne naplate u skladu sa važećim propisima RH i internim aktima Tvornice stočne hrane d.d.

19. Nije dozvoljeno parkiranje na površinama u vlasništvu Tvornice stočne hrane d.d. ukoliko osoba koja je ostavila vozilo nije posjetitelj/kupac. Tvornica stočne hrane d.d. ima pravo svako takvo vozilo ukloniti ili blokirati na trošak osobe koja je vozilo ostavila ili vlasnika vozila. Posjetitelji/kupci mogu parkirati vozila isključivo na označenim mjestima za parkiranje i to najdulje koliko je potrebno da bi obavili kupnju. Dokaz o pravu na parkiranje je potvrda automata kod ulaska, račun ili druga isprava koju izdaje Tvornica stočne hrane d.d.

Glava IV.

OSTALE ODREDBE

Ovaj Kućni red i Opći uvjeti kupnje istaknuti su na internetskoj stranici trgovca.

Smatra se da posjetitelji/kupci svojim dolaskom/ulaskom u/na prostore trgovca razumiju i izričito te bezuvjetno prihvaćaju sve Uvjete bez iznimke, da su u tom pogledu svjesni nastanka obveznopravnog odnosa sa Tvornicom stočne hrane d.d. te da pod punom materijalnom odgovornošću preuzimaju sve posljedice eventualnog kršenja tih pravila i time postupanja protivno ugovoru.

Ukoliko imate kakvih pitanja ili tražite dodatne informacije o Uvjetima, molimo Vas da se prije ulaska u trgovinu obratite našem osoblju.

U slučaju da ne prihvaćate Uvjete ljubazno Vas molimo da ne ulazite u trgovinu i da istu i sve ostale prostore trgovca odmah napustite.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

 

1. Općenito Ovi Uvjeti vrijede samo za slučajeve isporuka učinjenih neposredno od strane trgovca i njegovih organizacijskih jedinica ili podružnica. Ponude, prodaja i isporuke odvijaju se isključivo na temelju navedenih Uvjeta. Prihvaćanjem poslovnog odnosa kupac prihvaća ove Uvjete kao mjerodavne i obvezujuće. Izrijekom se isključuju uvjeti nabave naručitelja – kupca koji odstupaju od ovih uvjeta. Posebni dogovori naših suradnika, voditelja ili predstavnika zahtijevaju posebnu suglasnost.

2. Ponuda i cijene Ponude su neobvezujuće i ne sadrže nikakvu obvezu prihvaćanja narudžbe. Neobavezni karakter imaju i obavijesti trgovca o cijenama. Narudžbe postaju obvezujuće kad ih pismeno potvrdimo. To vrijedi osobito za narudžbe koje preuzmu naši vanjski suradnici, voditelji ili predstavnici.

Cijene su neobvezujuće i u u pravilu sadrže PDV (u veleprodajnim ponudama PDV se posebno iskazuje). Obračun cijene vrši se isključivo prema cjeniku važećem na dan isporuke iz kojeg se preuzimaju i posebni uvjeti pri utvrđivanju cijene i ostalih uvjeta. Cijene su FCA skladište trgovca, osim ako nije drukčije dogovoreno. Trgovca ne obvezuje cijena ako je došlo do pogreške u njenom isticanju te trgovac pridržava pravo izmjene odnosno, odbijanja narudžbe.

Cijene u maloprodajnim trgovinama sadrže PDV te su to cijene iz njegovog informatičkog sustava (ERP). Moguće su pogreške u isticanju cijena te trgovac pridržava pravo njihove izmjene.

Trgovac se ograđuje od učinka očitih pogrešaka u prikazu cijena i karakteristika robe.

Trgovac može odbiti narudžbu i prodaju ukoliko kupac postupa šikanozno ili se može opravdano smatrati da nije spreman platiti cijenu ili iz drugih razloga koji proizlaze iz okolnosti slučaja.

3. Uzorci  Uzorci (modeli) vrijede kao neobvezujući izložbeni predmeti.

4. Odstupanja Neznatno odstupanje isporučene robe od ponude odnosno uzorka glede veličine, kakvoće i boje ne smatraju se nedostacima, osim u slučaju robe od prirodnog materijala gdje odstupanja mogu biti znatna te se ona ne smatraju nedostacima (npr. prirodni kamen, drvo, keramičke pločice i dr.).

5. Uvjeti plaćanja Uvjeti vrijede za avansna plaćanja. Ukoliko je dogovoreno da se ne plaća avnsno – računi dospijevaju na naplatu odmah po predaji/preuzimanju robe i to bez odbitaka ili u okviru ugovorenih uvjeta plaćanja. U slučaju prekoračenja roka plaćanja kupac se obvezuje platiti zakonsku zateznu kamatu prema važećoj stopi, tekućoj od dospijeća pa do isplate. Kupac nije ovlašten isticati svoje pravo zadržavanja dospjelih potraživanja dobavljača niti tražiti kompenzacije s istim potraživanjima. Čak ni kod opravdanih prigovora kupac nema pravo zadržati plaćanje ili dijelove plaćanja.

6. Obveza isporuke Potvrđeni rokovi isporuke biti će prema najboljim mogućnostima poštivani, a o značajnijim zakašnjenjima zbog unaprijed nepredvidivih okolnosti kupac će biti obaviješten. U slučaju više sile (smrt, poplava, požar i dr.) ili drugih razloga izvan volje trgovca kao i u slučaju neprihvatljivog ponašanja kupca (kašnjenje s plaćanjima i dr.), trgovac je oslobođen obveze isporuke bez prava kupca da s tog osnova ima bilo kakvo pravo na naknadu. Podaci o rokovima isporuke nisu obvezujući tako da se ne mogu isticati prigovori ni zahtjevi. Isporuke su na europaleti – kupac se zadužuje količinski i financijski.

7. Otprema Ukoliko nije drukčije dogovoreno, vrijedi paritet FCA skladište trgovca. Trgovac može na zahtjev kupca preuzeti obvezu organizacije prijevoza, ali ni tada ne odgovara za eventualnu štetu ili gubitak na robi te za prijevoznika. U tom slučaju najmanja količina je 500 kg robe, osim ukoliko se drukčije ne ugovori. Ugovorom o prodaji može se ugovoriti i drugi paritet (DAP i dr.), ali bez obveze prodavatelja na istovar i slaganje robe.

8. Pakiranje Roba se prodaje u originalnoj ambalaži, a ukoliko robu pakira trgovac, pakiranje se obavlja korištenjem materijala uobičajene kakvoće.

9. Palete  Palete su vlasništvo prodavatelja. Trgovac za palete zadužuje kupca „evidentno“ i financijski te se kupac obvezuje prodavatelju vratiti sve palete do 31.12. tekuće godine, neoštećene, potpuno suhe i čiste odnosno, u ispravnom stanju. Za nevraćene ili neodgovarajuće palete prodavatelj će teretiti kupca prema svom cjeniku.

10. Jamstva i prigovori (općenito)  Pod prijetnjom gubitka prava, prigovori se upućuju odmah, isključivo trgovcu pismeno i to u njegovo sjedište sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. U svrhu osiguranja prava na naknadu, kupac je dužan po ustanovljenju oštećenja ili manjka robe o tome izvijestiti trgovca, postupiti po njegovim uputama i zahtjevima, osigurati dokaze na koje se odnosi njegov prigovor kao i ovjeru prijevoznika te eventualno otpremnika. U slučaju opravdanih prigovora, trgovac će po svom izboru zamijeniti proizvod ili smanjiti cijenu. Svi daljnji zahtjevi (troškovi, naknade i dr.) se isključuju osim ukoliko je drukčije ugovoreno.

11. Nesukladnosti  Nesukladni proizvodi su oni koje kupac reklamira kao nesukladne zbog određenih manifestacija (pojava) ili, samo iznimno ako se tako posebno ugovori, kojima istekne rok trajanja (uporabe).

Svaku nesukladnost kupac je dužan prijaviti prodavatelju u pismenom obliku čim za nju sazna, odvojiti takvu robu, uskladištiti je kao i drugu robu te je označiti kao nesukladnu.
Za nesukladnost utvrđenu kod kupčeva kupca, kupac izdaje nalog svom kupcu o načinu izdvajanja i označavanja robe te njena čuvanja. Za to ne odgovara trgovac.

Ukoliko se nesukladnost manifestira u obliku zdravstvenih poteškoća kod životinja ili u obliku utvrđene zdravstvene neispravnosti, kupac je dužan osigurati svu neophodnu dokumentaciju pa i od trećih pod prijetnjom gubitka prava.

Prijavljenu nesukladnost kupac je dužan detaljno opisati.

Kupcu nije dozvoljeno prodavatelju vratiti robu ukoliko mu nije prethodno omogućio pregled robe i ukoliko za to nema pismenu suglasnost trgovca. Trgovac može odustati od pregleda robe o čemu će u pismenom obliku obavijestiti kupca, u kom slučaju kupac može vratiti robu.

Postupanje s robom za koju se nesporno i konačno utvrdi da je nesukladna je na trošak trgovca.

12. Nesukladnosti kod dobavljene robe Trgovac kao kupac će svaku nesukladnost (odstupanje od kvalitete, manjak u isporuci i dr.) prijaviti prodavatelju u pravilu u obliku zapisnika. To pravo ima bilo kada. Ukoliko prodavatelj ne otkloni nesukladnost u razumnom roku, trgovac ima pravo izdati odgovarajući knjigovodstveni dokument kojim ga tereti za nesukladnost i umanjiti buduće isplate.

13. Jamstva za proizvode  Kupac je dužan proizvod koristiti u skladu sa njegovom svrhom. Dužan je poštivati upute i pravila za korištenje. Za štete nastale uslijed nepravilne manipulacije, transporta i nepravilnog skladištenja trgovac ne odgovara.

14. Prijelaz rizika Nakon što trgovac obavijesti kupca da je roba spremna za isporuku, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca bez obzira da li je trgovac organizirao prijevoz.

15. Zadržavanje prava vlasništva nad robom  Trgovac zadržava pravo vlasništva i poslije predaje robe kupcu dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti.

16. Nadležnost suda Stranke ugovora se obvezuju svoje eventualne sporove rješavati prvenstveno mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju mjesnu nadležnost suda prema sjedištu trgovca.

17. Djelomično ukidanje Uvjeta  U slučaju nevaljanosti koje od odredbi ovih Uvjeta uslijed drugačijih pravila propisanih zakonom ili drugim propisom, ugovorne strane su suglasne da se valjanost ostalih odredbi ne mijenja kao cjelina.

18. Zabrana ponovnog uvoza i izvoza  Roba kupljena od trgovca bez izričite suglasnosti trgovca ne može biti izvezena u inozemstvo, a niti ponovno uvezena u RH.

19. Zabrane Zabranjeno je mijenjanje natpisa na ambalaži ili ih učiniti neprepoznatljivima. Zabranjeno je promijeniti oznake proizvoda odnosno, napisati vlastite oznake. Navedeno vrijedi i za upute o uporabi, deklaraciju proizvoda i drugo što je kupac dobio za unapređenje prodaje.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

Posebni uvjeti prodaje podložni su promjenama u svako vrijeme i bez najave.

Ovi Posebni uvjeti odnose se  na ugovore o prodaji koje zaključuju trgovac i potrošač u smislu čl. 4., t. 21. Zakona o zaštiti potrošača.

Na odnose trgovca i potrošača odgovarajuće se odnose i druge odredbe sadržane u PRAVNIM NAPOMENAMA te drugih propisa (Zakon o obveznim odnosima i dr.).

1. Potrošač ima pravo na podnošenje PISANOG PRIGOVORA. Obavijest o tome sadržana je u PRAVNIM NAPOMENAMA te istaknuta u svim poslovnim prostorijama (trgovinama).

2. Za PLAĆANJE GOTOVIM NOVCEM, kada vrijednost ukupne kupovine prelazi iznos od 1.000,00 kn, odobrava se popust od 5%. Ovaj popust može se opozvati bilo kada. Za kupnju robe na popustu , akciji, sniženju ili za koju je  odobren posebni komercijalni popust, dječjih igrališta JUNGLE GYM, sjemenske robe i umjetnih gnojiva (repromaterijal) te stočne hrane NE ODOBRAVA SE DODATNI POPUST ZA PLAĆANJE GOTOVIM NOVCEM;

3. Cijene proizvoda istaknute su s PDV-om i vrijede ZA JEDINICU MJERE (KG; L, KOMAD, PAKET i sl.). Roba kao npr. keramičke pločice, laminat, parket i sl. prodaje se isključivo NA CIJELE PAKETE. Za tu robu istaknuta je cijena za jedinicu mjere (m²);

4. U pravilu je dopušten POVRAT ROBE I/ILI ZAMJENA ROBE, ali isključivo uz predočenje originalnog računa o kupnji te uz uvjet da se povrat traži u godini u kojoj je obavljena kupnja. Međutim, povrat i zamjena robe NISU DOPUŠTENI ukoliko je proizvod korišten, vraćen je bez originalne ambalaže ili je ona oštećena, ili se radi o robi koja je kupljena na sniženju, akciji, popustu ili s posebnim komercijalnim popustom. Za REKLAMACIJE vrijede pravila sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima i na te se situacije ne odnosi ova točka Posebnih uvjeta prodaje;

5. Ostali posebni uvjeti prodaje za PLAĆANJA KARTICAMA, narudžbe preko WEB STRANICA te za ostale oblike KUPNJE NA DALJINU vrijede posebni uvjeti koji se objavljuju odvojeno ili se određuju posebno (npr. ponudom);

6. Molimo odmah PREBROJATI UZVRAĆENI NOVAC jer naknadne reklamacije ne uvažavamo;

7. Kupac može PROVJERITI MALOPRODAJNU CIJENU odnosno, provjeriti ispravnost zaračunatog iznosa na info-pultu ili kod trgovca na odjelu.

8. Trgovac MOŽE ODBITI narudžbu i prodaju ukoliko kupac postupa šikanozno ili se može opravdano smatrati da nije spreman platiti cijenu ili iz drugih razloga koji proizlaze iz okolnosti slučaja.

9. Za SPOROVE između trgovca i potrošača nadležan je sud prema mjestu sjedišta trgovca.

10. Posebni uvjeti prodaje na KARTICE istaknuti su u poslovnim prostorijama trgovca (trgovinama).

11.  KOMERCIJALNO JAMSTVO Ukoliko proizvod prati tzv. komercijalno jamstvo kojim proizvođač i/ili Gra-ma jamče da će stvar koja je prodana zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom jamstvenog roka, kupac može prvo tražiti da se stvar POPRAVI u razumnom roku ili ako to ne bude učinjeno da mu se PREDA DRUGA stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve. U slučaju da se kupac poziva na jamstvo dužan je postupati prema uvjetima jamstva (slijediti propisani postupak kako bi se jamstvo ostvarilo).

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

Na web stranicama grama.com.hr možete pronaći različite priloge koji se odnose na proizvode koje trgovac drži u prodajnom asortimanu ili stranice sadrže informacije koje bi se mogle dovesti u vezu s nekim od proizvoda. Te informacije nužno ne predstavljaju stav Tvornice stočne hrane.

Neki od priloga sadrže i fotografije. U tom pogledu, molimo da primite na znanje sljedeće:

1. objava na web stranicama ne smatra se ponudom niti pozivom da se ista učini odnosno, objave se ne smatraju pozivom na kupnju (ova stranica nije web trgovina);

2. cijene su isključivo informativnog karaktera i ukoliko su istaknute, vrijede do promjena odnosno, vrijede one istaknute u prodaji (u trgovini);

3. fotografije su simboličke i u pravilu se ne odnose na konkretan proizvod niti ih je moguće povezati s bilo kojim od proizvoda, osim kada je to jasno naznačeno u nekom od priloga.

Prilozi su isključivo informativnog karaktera. Objavljene informacije o nekom proizvodu imaju isključivo informativno obilježje i ne mogu zamijeniti upute na pakiranju na samom proizvodu ili koje slijede proizvod.

Prilozi na ovim web stranicama su u “stanju kakvom jesu”.

Prilozi mogu sadržavati pogreške u pisanju i sl. pa trgovac ne jamči za točnost ili potpunost bilo kojeg sadržaja ili materijala objavljenog na web stranicama. Trgovac može izmijeniti sadržaj objavljenih priloga bilo kada i bez najave.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

Tvornica stočne hrabe je provjerila sadržaj poveznica na web stranicama, ali nije odgovorna za sadržaj tih web lokacija. Poveznica ne implicira provjeru tih odredišta od strane vlasnika stranice. Korištenje takvih poveznica je osobni rizik korisnika. Isto se odnosi na web stranice na koje eventualno upućuje sadržaj objavljenih priloga.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

POTROŠAČ IMA PRAVO PODNIJETI PISANI PRIGOVOR (čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača).

Potrošač ima pravo na podnošenje PISANOG PRIGOVORA i to u prostorijama trgovca tijekom radnog vremena trgovine, putem pošte na adresu TVORNICA STOČNE HRANE d.d. PC "GRA-MA" 40000 ČAKOVEC, Zrinsko-Frankopanska 15, na telefax br. 040 328 496 ili putem elektroničke pošte (e-maila) na info@grama-trgovina.com.

Prijem pisanog prigovora potrošaču će se na odgovarajući način potvrditi (npr. na kopiju pisanog prigovora stavljanjem datuma i potpisa trgovca ili odgovoriti elektroničkim putem).

Na pisani prigovor će se pismeno odgovoriti u zakonskom roku odnosno, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

1. robu prati deklaracija te ostala propisana dokumentacija. Na zahtjev kupca mogu mu se obavijesti o robi dostaviti telefaksom ili putem elektroničke pošte ili ga se uputiti na neku od internetskih stranica koje sadrže detaljne informacije (tehnički listovi i sl.);

2. adresa, telefonski brojevi te druge neophodne informacije sadržane su na www.grama.com.hr u prilozima „KONTAKT“ i „POLJOPAPOTEKE“;

3. sve cijene su izražene kao maloprodajne s PDV-om, a za robu za koju propisi nalažu isticanje cijene za jedinicu mjere – cijena je izražena za jedinicu mjere i za pakiranje s PDV-om. Ukoliko kupac ne kupuje preko web trgovine (web shop), u ponudi, predračunu ili obavijesti o cijenama će biti izraženi i troškovi dostave i drugi troškovi zajedno s PDV-om;

4. trgovac će potrošača na adekvatan način obavijestiti o tome da maloprodajna cijena ne može biti istaknuta ako priroda proizvoda ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga odnosno, da ti troškovi mogu biti naplaćeni;

5. maloprodajna cijena je personalizirana na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka;

6. korištenje sredstava daljinske komunikacije trgovac ne naplaćuje;

7. ukoliko kupac ne kupuje neposredno preko web trgovine, roba se plaća unaprijed na račun trgovca naznačen u ponudi, predračunu, obavijesti o cijenama ili iznimno pouzećem dostavljaču (cijena robe uvećana za troškove dostave), što će biti posebno naznačeno. U ponudi, predračunu ili obavijesti o cijenama navedena je i opcija ponude tj. rok do kojeg ponuda vrijedi ili do kojeg kupac mora izvršiti uplatu. Ukoliko taj rok nije naveden, smatra se da vrijedi najdulje do 12,00 sati idućeg dana. Trgovac neće dati robu na otpremu ili je isporučiti dok se sa sigurnošću ne uvjeri da je novac stigao na njegov račun;

8. neke informacije o karakteristikama robe i trenutnim cijenama kupcima se mogu slati u obliku informacije (obavijesti ) o cijenama. Te informacije nemaju nikakvog pravnog učinka;

9. ponude, predračuni i informacije iz t.3.,  7. i 8. nisu fiskalizirani računi;

10. rok isporuke (dostave) navodi se u ponudi, predračunu ili obavijesti;

11. pritužbe se ponose na način određen za podnošenje pisanih prigovora (vidjeti dio „NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA“);

12. potrošač može jednostrano raskinuti ugovor o prodaji. Odredbe o tome sadržane su u PRAVNIM NAPOMENAMA, na začelju svih Uvjeta (vidjeti dio „OBRAZAC IZJAVE O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA“);

13. trgovac odgovara za materijalne nedostatke robe sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima;

14. za mane robe za koju se izdaje komercijalno jamstvo trgovac odgovara sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima;

15. u slučaju sklapanja UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA, trgovac će potrošaču predati primjerak ugovora ili pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora na papiru ili nekom drugom trajnom mediju (čl. 4., t. 33. Zakona o zaštiti potrošača) ukoliko se potrošač suglasi s time;

16. u slučaju sklapanja UGOVORA NA DALJINU trgovac će u razumnom roku nakon sklapanja ugovora dostaviti potrošaču potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju. Takva potvrda može biti i u obliku računa;

17. ukoliko trgovac traži predujam (u pravilu za nabavku robe koju ne drži na zalihi) o tome će izdati predračun za predujam. Predračun sadrži ostale posebne uvjete za tu isporuku;

18. TROŠAK PRIJEVOZA NIJE SASTAVNI DIO ugovora o prodaji, a trgovac može na zahtjev potrošača u njegovo ime i za njegov račun pronaći adekvatan prijevoz, ali ne odgovara ni za robu ni za prijevoznika. U takvom slučaju cijena prijevoza može i biti sastavni dio računa za robu (može sadržavati napomenu „Web shop cijena prijevoza“ ili sličnu napomenu);

19. na odnose trgovca i potrošača odnose se i ostala pravila sadržana u PRAVNIM NAPOEMNAMA;

20. ukoliko kupac ima primjedbe ili među strankama izbije spor, a kupac je trgovcu već uputio primjedbe, trgovac će spor nastojati riješiti prvenstveno mirnim putem u razumnom roku. Izvansudsko rješavanje spora provodi se mehanizmima i sredstvima predviđenim za komunikaciju između trgovca i kupca utvrđenim ovim pravilima odnosno pravnim napomenama. Spor rješavaju ovlaštene osobe trgovca. Kupac može koristiti pravna sredstva propisana zakonom (prijava Sudu časti, pokretanje postupka mirenja ili tužba sudu). U slučaju sudskog spora, mjesno nadležan je sud prema sjedištu trgovca te tu nadležnost kupac prihvaća stupanjem u poslovni odnos s trgovcem;

21. ove odredbe sastavni su dio svakog ugovora o prodaji na daljinu.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

HRANA I DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE TE KEMIJSKA SREDSTVA

1. hrana i dodaci ishrani koji su u prodaji isključivo služe za ishranu životinja određene vrste (prema istaknutim uputama) i ni u kojem slučaju ne mogu se koristiti za ljudsku ishranu;

2. kemijska i druga sredstva u krutom, praškastom, zrnatom, tekućem ili nekom drugom obliku ili stanju nisu za ljudsku ili životinjsku ishranu ili za piće, osim kada je to izrijekom na proizvodu i uputama naznačeno. Spomenuta sredstva koriste se sukladno njihovoj svrsi i namjeni kako je to naznačeno na proizvodu i uputama.

OPĆA SIGURNOST PROIZVODA

1. Proizvod koji kupac kupuje je SIGURAN PROIZVOD koji u normalnim ili razumno predvidljivim uvjetima ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik spojiv sa uporabom proizvoda te koji se smatra prihvatljivim. Proizvod je sukladan s općim sigurnosnim zahtjevima.
2. Sve proizvode prate upute za montažu i uporabu te druge potrebne obavijesti. Kupac izjavljuje da je pri kupnji upoznat s njima odnosno, da ih je primio.
3. Prodavatelj se obvezuje kupce, ukoliko je to razumno moguće, naknadno obavijestiti ukoliko sazna za opasnosti koje ti proizvodi mogu predstavljati te u skladu s time poduzeti potrebne  mjere.
4. Iznimno, prodavatelj se obvezuje od potrošača povući proizvod ili njegov dio i to samo u krajnjem slučaju.

KARAKTERISTIKE MATERIJALA

1. Proizvodi od drva ili pojedini dijelovi nekih proizvoda su proizvedeni od prirodnog drva.
2. Drvo je prirodni materijal koje karakteriziraju određena svojstva i podložno različitim utjecajima koji su izvan odgovornosti proizvođača i prodavatelja.
3. Drvo kao prirodan materijal sadrži po prirodi stvari određene nepravilnosti (raspored i oblik godova, varijacije u boji, raspukline, djelomična izvitoperenost i sl.) što je posljedica njegove prirode i svojstava ( različita gustoća, vlažnost i apsorpcija vlage i sl.). Tijekom vremena na drvu se mogu pojaviti opisane nepravilnosti što je prirodna pojava zbog svojstava drva i prirodnih utjecaja (vremenske prilike, izmjene godišnjih doba, klima). Ti nedostaci ne utječu na sigurnost i kvalitetu proizvoda.
4. Kupac je dužan proizvod/drvo montirati i održavati sukladno uputama i njegovoj prirodi.

Svatko tko koristi određeni proizvod dužan je pročitati upute i pridržavati se istih kao i uputa dobivanih usmeno od prodavača ili savjetnika. TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec odriče se svake odgovornosti ukoliko se određeni proizvod nenamjenski primjeni ili pogrešno koristi na bilo koji način. Eventualno objavljene informacije o načinu primjene, načinu uporabe ili korištenja, manipulaciji, čuvanju, preporučljivim dozama i sl. za svaki proizvod su uopćene i različite su te ovise o mnogo različitih faktora (stanje objekta primjene, vrsti proizvoda, uvjetima korištenja, klimatskim prilikama i dr.).

Podaci i informacije sadržane na ovim web stranicama o nekom proizvodu temeljene su na našim dosadašnjim saznanjima pa TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec ne dogovara za točnost informacija. Konačna odluka o korištenju nekog proizvoda ili o njegovoj prikladnosti, u potpunosti je odgovornost kupca odnosno korisnika. Svi kemijski i dr. proizvodi mogu predstavljati nepoznate opasnosti te ih se mora koristiti s oprezom. TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec ne jamči da su eventualno istaknute opasnosti na proizvodu, tehničkim listovima i dr. dokumentaciji jedine opasnosti koje postoje za neki proizvod te ne jamči da opisi sadrže sve moguće sigurnosne mjere. U određenim uvjetima biti će vjerojatno potrebno poduzeti i/ili dodati druge mjere.

Također, TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec odriče svaku odgovornost za obavijesti i informacije o proizvodu koju kupac dobije od bilo koje osobe u Gra-mi ili neke druge osobe ili za obavijesti i informacije koje su pogrešno shvaćene ili protumačene.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

Dječja igrališta, osim onih za koje je izričito navedeno da su javnu uporabu (označena kao „JAVNA IGRALIŠTA“) namijenjena su isključivo za privatne površine. Dječja igrališta namijenjena za javne površine („JAVNA IGRALIŠTA“) kojima se smatraju dječja igrališta smještena u javnim parkovima i drugim javnim površinama, dječja igrališta u sklopu kampova, hotela, ugostiteljskih objekata, zdravstvenih ustanova i odgojno-obrazovnih ustanova i sl., podliježu posebnim zahtjevima i pravilima instalacije i održavanja. Na narudžbu potrošača (kupca) koji dječje igralište nabavlja za javne površine trgovac će isporučiti naručeni proizvod, ali ne dogovara za obveze i propuste potrošača (kupca) kao investitora

Dječja igrališta namijenjena su isključivo za otvorene (vanjske) prostore, osim ako je drugačije izričito navedeno.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
U Čakovcu, 20. svibnja 2022.

NA VRH