Pravne napomene

Ove Pravne napomene sadrže slijedeće odredbe:

  • Kućni red i Opće uvjete kupnje
  • Opće uvjete prodaje i isporuke
  • Posebne uvjete prodaje
  • Značaj objava, cijene i fotografije
  • Značaj priloga i informacija; korištenje web stranica
  • Način podnošenja pisanog prigovora
  • Ostale predugovorne obavijesti
  • Uvjete korištenja (uporabe) proizvoda.

Vlasnik stranice i u slučaju zaključenja ugovora o prodaji prodavatelj je TVORNICA STOČNE HRANE d.d. ČAKOVEC, Dr. Ivana Novaka 11, REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 47782362413, registriran kod Trgovačkog suda u Varaždinu br. Tt-01/645/3, putem svog Prodajnog centra “Gra-ma” 40000 ČAKOVEC, Zrinsko-Frankopanska 15, poljoprivrednih ljekarni, trgovina te otkupnih stanica.

Navedeni sadržaji dio su pravne regulative TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec, obvezatni su za sve i automatski su sastavni dio bilo kojih ugovora koje Tvornica stoče hrane d.d. sklapa sa svojim kupcima. Ukoliko pravna regulativa sadrži i pravila ponašanja u prodajnim prostorima i drugim prostorima u vlasništvu ili na korištenju Tvornice stočne hrane d.d., svi su dužni ista poštivati. Objavom na ovoj stranici smatra se da su poznata svima, a pozivanje bilo koga na nepoznavanje tih pravila nema učinka.

Svi objavljeni uvjeti i pravila poslovanja sadržana na ovoj stranici, a koja se odnose na poslovanje PC GRA-MA Čakovec (prodajni centar), od 01. siječnja 2020. godine adekvatno se odnose i na poljoprivredne ljekarne, trgovine i otkupne stanice u sastavu TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec.

Dobro došli u naš prodajni centar, poljoprivredne ljekarne, trgovine te otkupne stanice !

Želimo Vam ugodan boravak te ugodnu kupovinu !

Da bi se kod nas dobro osjećali, u Vašem je interesu da poštujete zakonske propise, pravila kupnje (Kućni red) kao i Opće uvjete kupnje u našim prostorima !

 

Glava I.
ZNAČENJE KORIŠTENIH POJMOVA

1. Posjetitelj/kupac je svaka osoba koja u prodajnom centru boravi kao kupac, kao osoba koja razgleda ponudu ili traži informacije o proizvodima ili artiklima koji se prodaju kao i svaka druga osoba koja u prodajnom centru boravi kao predstavnik dobavljača, prijevoznik, dostavljač ili kao osoba koja obavlja neki posao za potrebe prodajnog centra odnosno, u njemu boravi u okviru svoje službe.

2. Prostori prodajnog centra su: prostor trgovine (zatvoreni dio), otvoreni prodajni prostor, otvorena i zatvorena skladišta, parkiralište i zelene površine odnosno, sve nekretnine u vlasništvu Tvornice stočne hrane d.d. koje služe za poslovanje prodajnog centra Grama Čakovec. Prodajni centar ograđen je ogradom koja omeđuje njegove granice. Prodajnim centrom smatra se prostor unutar tih granica.

3. Pod pojmom prodajni prostor podrazumijevaju se i prodajni prostori koji pod tvrtkom TVORNICA STOČNE HRANE posluju i na drugim lokacijama.

4. Imovina prodajnog centra su nekretnine i sve pokretnine koje se nalaze bilo gdje.

5. Osoblje i ovlaštene osobe prodajnog centra su sve osobe koje su zaposlene u prodajnom centru ili imaju ovlaštenja prodajnog centra za obavljanje određenih poslova i zadataka za prodajni centar (ovlaštenici).

 

Glava II.
KUĆNI RED

1. Naši posjetitelji/kupci ne žele biti ometani, stoga je u na našim prostorima zabranjena prošnja, vika, galama te drugi oblici neprimjerenog i nedoličnog ponašanja.

2. Posjetiteljima/kupcima zabranjeno je svojim ponašanjem na bilo koji način ometati ili ugrožavati druge osobe i imovinu prodajnog centra ili trećih osoba.

3. Konzumiranje hrane i alkoholnih pića nije dozvoljeno.

4. Svaku prodaju proizvoda i organiziranje javnih akcija treba pismeno odobriti direktor prodajnog centra.

5. Dijeljenje prospekata i letaka ili drugog reklamnog ili informativnog materijala, lijepljenje plakata kao i svaka druga promotivna aktivnost, snimanje slike i zvuka te slične aktivnosti nisu dopuštene bez pismenog odobrenja direktora prodajnog centra.

6. Zabranjeno je unositi i uvoditi životinje u bilo koji prostor prodajnog centra.

7. U prostorima prodajnog centra zabranjeno je pušenje.

8. Posjetiteljima/kupcima je zabranjeno unositi motocikle i bicikle u zgrade prodajnog centra te u ograđene skladišne ili prodajne prostore. Na čitavom području Grame, uključujući parkiralište i ostale vanjske površine nije dopuštena vožnja na rolama i romobilima.

9. Zabranjeno je branje, oštećivanje i svaki drugi oblik uništavanja ukrasnog bilja i raslinja kao i zelenih površina.

10. Zabranjeno je pljuvanje i odbacivanje predmeta i otpadaka osim u za to predviđena mjesta za odlaganje otpadaka.

11. Pristup i boravak prostorima prodajnog centra dozvoljen je samo posjetiteljima/ kupcima i korisnicima naših usluga te pozvanim i ovlaštenim osobama.

12.Izvan radnog vremena zabranjen je pristup i boravak u prostorima prodajnog centra. Ova zabrana ne odnosi se na ovlaštene osobe.

13. Svi posjetitelji/kupci dužni su se pridržavati uputa osoblja prodajnog centra kao i ovlaštenih osoba.

14. Osoblje prodajnog centra i druge za to ovlaštene osobe, ovlaštene su svaku osobu koja krši pravila kućnog reda, a osobito ukoliko remeti red i mir, upozoriti na takvo ponašanje. U slučaju da takva osoba ne postupi po upozorenju i nastavi remetiti red i mir, odnosno i dalje krši pravila kućnog reda, navedene osobe ili ovlaštenici Grame imaju pravo takvoj osobi narediti da se udalji iz prodajnog centra te poduzeti druge propisima utvrđene mjere.

15. Zabranjuje se ulazak ili zadržavanje u skladištu i drugim prostorima koji su označeni zabranom ulaska.

16. Zabranjeno je igranje u/na ili korištenje izloženih igračaka (tobogani, pješčanici i dr.) bez obzira gdje se nalazili.

 

Glava III.
OPĆI UVJETI KUPNJE

Svaki posjetitelj/kupac ulaskom u prostore prodajnog centra Grama prihvaća ove Opće uvjete kupnje:

1. Izlaganje robe u prostorima prodajnog centra, osim robe na skladištu i one na kojoj je posebno naznačeno da nije u prodaji, smatra se ponudom pod uvjetima koje je prodajni centar naznačio. Kupac uzimanjem robe s police ili mjesta na kojem je ona izložena radi prodaje prihvaća ponudu i robu plaća na blagajni pod Općim uvjetima kupnje.

2. Ambalaža robe sve do plaćanja mora ostati neoštećena. Nije dozvoljeno otvaranje ili oštećivanje ambalaže robe na bilo koji način. Za sve eventualne upite vezane za svojstva robe molimo Vas da se obratite našem osoblju.

3. Svaki posjetitelj/kupac dužan je koristiti kolica ili košarice za robu koje se nalaze na vidljivo označenim i dostupnim mjestima. Odlaganje neplaćene robe dopušteno je isključivo u takva kolica ili košarice.

4. Bilo kakav oblik držanja robe na drugačiji način, smatrati će se postupanjem protivno Kućnom redu i Općim uvjetima kupnje.

5. Posjetiteljima/kupcima nije dozvoljeno unošenje prtljage u prodajni centar. Osobna prtljaga može se pohraniti kod ulaska u prodajni prostor kod info-pulta.

6. Posjetiteljima/kupcima nije dozvoljeno unošenje ranije kupljene robe ili robe kupljene na drugim prodajnim mjestima. Takva roba može se pohraniti kod ulaska u prodajni centar kod info-pulta. Ukoliko je kupac u prodajni centar došao vozilom, dužan je osobne stvari, prtljagu i drugdje kupljenu robu ostaviti na ili u vozilu.

7. Posjetiteljima/kupcima nije dozvoljeno konzumiranje, korištenje i premještanje robe u prodajnom centru.

8. Iskušavanje i proba određenih artikala dozvoljeni su samo uz prethodnu najavu i dozvolu ovlaštenih radnika prodajnog centra.

9. Zabranjeno je uklanjanje cijena, deklaracija i drugih oznaka artikala kao i njihovo oštećivanje, prepravljanje i zamjenjivanje sa drugima.

10. Zabranjena je bilo kakva manipulacija cijenom, težinom i kvalitetom prodajnih artikala.

11. Zabranjeno je iznošenje robe iz prodajnog centra bez uredno podmirenog računa na blagajni. Za svaki pojedini slučaj iznošenja neplaćene robe iz prodajnog centra biti će bez iznimke pozvana policija i podnesena kaznena prijava.

12. Stranka /kupac dužan je napustiti prodajni centar isključivo kroz označeni prostor službujuće blagajne uz obveznu prijavu radniku blagajne.

13. Kupac je dužan i bez posebnog poziva svu robu izvaditi iz kolica ili košarice i posložiti je na pult blagajne. Osoblje Grame ili druge za to posebno ovlaštene osobe imaju pravo svakog posjetitelja/kupca pozvati da predoči sadržaj odjeće, obuće, torbi ili drugih osobnih predmeta i po potrebi zatražiti podatke potrebne radi utvrđivanja identiteta .

14. U slučaju da postoji sumnja da posjetitelj/kupac nije platio svu robu, da je došlo do kršenja Kućnog reda i Općih uvjeta kupnje, a posjetitelj/kupac odbija pokazati sadržaj odjeće, obuće, torbe i drugih osobnih predmeta ili odbija dati podatke o svom identitetu, ovlaštene osobe će po potrebi izvijestiti policiju i osobu zadržati do dolaska policije.

15. Posjetitelji/kupci eventualnu reklamaciju robe mogu zatražiti na info-pultu, gdje se izdaju i garancije za kupljenu tehničku robu.

Svaki posjetitelj/kupac koji prekrši odredbe Kućnog reda i Općih uvjeta kupnje obvezan je na ime ugovorne kazne platiti jednokratni novčani iznos u visini 500,00 (petsto) kuna.

Svaka stranka/kupac dužan je podmiriti nastalu štetu ili ugovornu kaznu. U protivnom, Tvornica stočne hrane d.d. će pokrenuti postupak naknade i prisilne naplate štete u skladu sa važećim propisima RH i internim aktima Tvornice stočne hrane d.d.

KOMERCIJALNO JAMSTVO

Ukoliko proizvod prati tzv. komercijalno jamstvo kojim proizvođač i/ili Gra-ma jamče da će stvar koja je prodana zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom jamstvenog roka, kupac može prvo tražiti da se stvar POPRAVI u razumnom roku ili ako to ne bude učinjeno da mu se PREDA DRUGA stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve. U slučaju da se kupac poziva na jamstvo dužan je postupati prema uvjetima jamstva (slijediti propisani postupak kako bi se jamstvo ostvarilo).

 

Glava IV.

Ovaj Kućni red i Opći uvjeti kupnje istaknuti su na vidljivom mjestu na ulazu u prodajni centar i predstavljaju neizmjenjivu ponudu o pravilima ponašanja te načinu kupnje u prodajnom centru Grama Čakovec.

Smatra se da posjetitelji/kupci svojim dolaskom/ulaskom u/na prostore prodajnog centra razumiju i izričito te bezuvjetno prihvaćaju sva pravila Kućnog reda i Općih uvjeta kupnje, da su u tom pogledu svjesni nastanka obveznopravnog odnosa sa Tvornicom stočne hrane d.d. te da pod punom materijalnom odgovornošću preuzimaju sve posljedice eventualnog kršenja tih pravila i time postupanja protivno ugovoru.

Ukoliko imate kakvih pitanja ili tražite dodatne informacije o pravilima Kućnog reda i Općih uvjeta kupnje, molimo Vas da se prije ulaska u prodajni centar obratite našem osoblju na info-pultu, koje će Vam rado pružiti željene informacije i odgovoriti na Vaša pitanja.

U slučaju da ne prihvaćate ova pravila Kućnog reda i Općih uvjeta kupnje ljubazno Vas molimo da ne ulazite u prostore prodajnog centra odnosno, da iste odmah napustite.

U Čakovcu, 02. siječnja 2022.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.

1. Općenito
Ovi Uvjeti vrijede samo za slučajeve isporuka učinjenih neposredno od strane prodavatelja, njegovih organizacijskih jedinica ili podružnica. Ponude, prodaja i isporuke odvijaju se isključivo na temelju navedenih Uvjeta. Prihvaćanjem poslovnog odnosa kupac prihvaća ove Uvjete kao mjerodavne i obvezujuće i bez posebne pismene suglasnosti. Izrijekom se isključuju uvjeti nabave naručitelja – kupca koji odstupaju od ovih uvjeta. Posebni dogovori naših suradnika, voditelja ili predstavnika zahtijevaju posebnu suglasnost.

2. Ponuda i cijene
Ponude su neobvezujuće i ne sadrže nikakvu obvezu prihvaćanja narudžbe. Narudžbe poaju obvezujuće kad ih pismeno potvrdimo. To vrijedi osobito za narudžbe koje preuzmu naši vanjski suradnici, voditelji ili predstavnici.

Cijene su neobvezujuće i u u pravilu sadrže PDV (u veleprodajnim ponudama PDV se posebno iskazuje). Obračun cijene vrši se isključivo prema cjeniku važećem na dan isporuke iz kojeg se preuzimaju i posebni uvjeti pri utvrđivanju cijene i ostalih uvjeta. Cijene su EXW, osim ako nije drukčije dogovoreno. Prodavatelja ne obvezuje cijena ako je došlo do pogreške u njenom isticanju te prodavatelj pridržava pravo izmjene odnosno, odbijanja anrudžbe.

Cijene u trgovinama sadrže PDV. Moguće su pogreške u isticanju cijena te prodavatelj pridržava pravo njihove izmjene.

Prodavatelj se ograđuje od učinka očitih pogrešaka u prikazu cijena i karakteristika robe.

Prodavatelj može odbiti anrudžbu i prodaju ukoliko kupac postupa šikanozno ilis e opravdano može predvidjeti da nije spreman platiti cijenu.

3. Uzorci
Uzorci vrijede kao neobvezujući izložbeni predmeti. Neznatno odstupanje isporučene robe od ponude odnosno uzorka glede veličine, kakvoće i boje ne smatraju se nedostacima.

4. Uvjeti plaćanja
Uvjeti vrijede za avansna plaćanja. Ukoliko je dogovoreno da se ne plaća avnsno – računi dospijevaju na naplatu odmah po predaji/preuzimanju robe i to bez odbitaka ili u okviru ugovorenih uvjeta plaćanja. U slučaju prekoračenja roka plaćanja kupac se obvezuje platiti zakonsku zateznu kamatu prema važećoj stopi, tekućoj od dospijeća pa do isplate. Kupac nije ovlašten isticati svoje pravo zadržavanja dospjelih potraživanja dobavljača niti tražiti kompenzacije s istim potraživanjima. Čak ni kod opravdanih prigovora kupac nema pravo zadržati plaćanje ili dijelove plaćanja.

5. Obveza isporuke
Potvrđeni rokovi isporuke biti će prema najboljim mogućnostima poštivani, a o značajnijim zakašnjenjima zbog unaprijed nepredvidivih okolnosti kupac će biti obaviješten. U slučaju više sile (kvar postrojenja, požar i dr.) ili drugih razloga izvan volje prodavatelja kao i u slučaju neprihvatljivog ponašanja kupca (kašnjenje s plaćanjima i dr.), prodavatelj je oslobođen obveze isporuke bez prava kupca da s tog osnova ima bilo kakvo pravo na naknadu. Podaci o rokovima isporuke nisu obvezujući tako da se ne mogu isticati prigovori ni zahtjevi. Isporuke su na europaleti – kupac se zadužuje količinski i financijski.

6. Otprema
Ukoliko nije drukčije dogovoreno, vrijedi paritet FCO tvornica/skladište prodavatelja. Prodavatelj može preuzeti obvezu organizacije prijevoza (vlastiti prijevoz ili unajmljeni), ali ni tada ne odgovara za eventualnu štetu ili gubitak na robi. U tom slučaju najmanja količina je 500 kg robe, osim ukoliko se drukčije ne ugovori. Ugovorom o prodaji može se ugovoriti i drugi paritet (FCO skladište kupca), ali bez obveze prodavatelja na istovar i slaganje robe.

7. Pakiranje
Pakiranje se vrši korištenjem materijala uobičajene kakvoće.

8. Palete
Palete su vlasništvo prodavatelja. Prodavatelj za palete zadužuje kupca „evidentno“ te se kupac obvezuje prodavatelju vratiti sve palete do 31.12. tekuće godine, neoštećene, potpuno suhe i čiste odnosno, u ispravnom stanju. Za nevraćene ili neodgovarajuće palete prodavatelj će teretiti kupca prema svom cjeniku.

9. Jamstva i prigovori (općenito)
Pod prijetnjom gubitka prava, prigovori se upućuju odmah, isključivo prodavatelju pismeno i to u njegovo sjedište. U svrhu osiguranja prava na naknadu, kupac je dužan po ustanovljenju oštećenja ili manjka robe o tome izvijestiti prodavatelja, postupiti po njegovim uputama i zahtjevima, osigurati dokaze na koje se odnosi njegov prigovor kao i ovjeru prijevoznika te eventualno otpremnika. U slučaju opravdanih prigovora, prodavatelj će po svom izboru zamijeniti proizvod ili smanjiti cijenu. Svi daljnji zahtjevi (troškovi, naknade i dr.) se isključuju osim ukoliko je drukčije ugovoreno.

10. Nesukladnosti
Nesukladni proizvodi su oni koje kupac reklamira kao nesukladne zbog određenih manifestacija (pojava) ili, samo iznimno ako se tako posebno ugovori, kojima istekne rok trajanja (uporabe).
Svaku nesukladnost kupac je dužan prijaviti prodavatelju u pismenom obliku čim za nju sazna, odvojiti takvu robu, uskladištiti je kao i drugu robu te je označiti kao nesukladnu.
Za nesukladnost utvrđenu kod kupčeva kupca, kupac izdaje nalog svom kupcu o načinu izdvajanja i označavanja robe te njena čuvanja. Za to ne odgovara prodavatelj.
Ukoliko se nesukladnost manifestira u obliku zdravstvenih poteškoća kod životinja ili u obliku utvrđene zdravstvene neispravnosti, kupac je dužan osigurati svu neophodnu dokumentaciju pa i od trećih pod prijetnjom gubitka prava.
Prijavljenu nesukladnost dužan je detaljno opisati.
Kupcu nije dozvoljeno prodavatelju vratiti robu ukoliko mu nije prethodno omogućio pregled robe i ukoliko za to nema pismenu suglasnost prodavatelja. Prodavatelj može odustati od pregleda robe o čemu će u pismenom obliku obavijestiti kupca, u kom slučaju kupac može vratiti robu.
Postupanje s robom za koju se nesporno i konačno utvrdi da je nesukladna je na trošak prodavatelja.

11. Jamstva za proizvode
Kupac je dužan proizvod koristiti u skladu sa njegovom svrhom. Dužan je poštivati upute i pravila za korištenje. Za štete nastale uslijed nepravilne manipulacije, transporta i nepravilnog skladištenja prodavatelj ne odgovara.

12. Posebna upozorenja
Prodavatelj temeljem odredbi čl. 462. ZOO pridržava pravo vlasništva i poslije predaje robe kupcu dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti.

13. Nadležnost suda

Stranke ugovora se obvezuju svoje eventualne sporove rješavati prvenstveno mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju mjesnu nadležnost suda prema sjedištu prodavatelja.

14. Djelomično ukidanje Uvjeta

U slučaju nevaljanosti koje od odredbi ovih Uvjeta uslijed drugačijih pravila propisanih zakonom ili drugim propisom, ugovorne strane su suglasne da se valjanost ostalih odredbi ne mijenja kao cjelina.

15. Zabrana ponovnog uvoza i izvoza
Roba proizvedena u RH ne smije bez izričite suglasnosti prodavatelja biti izvezena u inozemstvo, a niti ponovno uvezena u RH. Zabranjeno je mijenjanje natpisa na ambalaži ili ih učiniti neprepoznatljivima. Zabranjeno je promijeniti oznake proizvoda odnosno, napisati vlastite oznake. Navedeno vrijedi i za upute o uporabi, deklaraciju proizvoda i drugo što je kupac dobio za unapređenje prodaje.

U Čakovcu, 31. prosinca 2009. godine

TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec

Posebni uvjeti prodaje objavljuju se u prodavaonici i dostupni su svima.

Posebni uvjeti prodaje podložni su promjenama u svako vrijeme i bez najave.

1. Za PLAĆANJE GOTOVIM NOVCEM kada vrijednost ukupne kupovine prelazi iznos od 1.000,00 kn, odobrava se popust od 5%. Za kupnju robe na popustu , akciji, sniženju ili za koju je  odobren posebni komercijalni popust, dječjih igrališta JUNGLE GYM, sjemenske robe i umjetnih gnojiva (repromaterijal) te stočne hrane NE ODOBRAVA SE DODATNI POPUST ZA PLAĆANJE GOTOVIM NOVCEM;

2. Cijene proizvoda istaknute su i vrijede ZA JEDINICU MJERE (KG; L, KOMAD, PAKET i sl.). Roba kao npr. keramičke pločice, laminat, parket i sl. prodaje se isključivo NA CIJELE PAKETE. Za tu robu istaknuta je cijena za jedinicu mjere (m²);

3. U pravilu je dopušten POVRAT ROBE I/ILI ZAMJENA ROBE, ali isključivo uz predočenje originalnog računa o kupnji. Međutim, povrat i zamjena robe NISU DOPUŠTENI ukoliko je proizvod korišten, vraćen je bez originalne ambalaže ili je ona oštećena, ili se radi o robi koja je kupljena na sniženju, akciji, popustu ili s posebnim komercijalnim popustom. Za REKLAMACIJE vrijede pravila sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima i na te se situacije ne odnosi ova točka Posebnih uvjeta prodaje;

4. Ostali posebni uvjeti prodaje za PLAĆANJA KARTICAMA, narudžbe preko WEB STRANICA te za ostale oblike KUPNJE NA DALJINU vrijede posebni uvjeti koji se objavljuju odvojeno ili se određuju posebno (npr. ponudom);

5. Molimo odmah PREBROJATI UZVRAĆENI NOVAC jer naknadne reklamacije ne uvažavamo;

6. Kupac može PROVJERITI MALOPRODAJNU CIJENU odnosno, provjeriti ispravnost zaračunatog iznosa na info-pultu ili kod trgovca na odjelu.

7. Posebni uvjeti prodaje na KARTICE istaknuti su u trgovinama.

U Čakovcu, 01.10.2018. (zadnja izmjena)

TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec

Na ovim web stranicama možete pronaći različite priloge koji se odnose na proizvode koje Gra-ma drži u prodajnom asortimanu ili stranice sadrže informacije koje bi se mogle dovesti u vezu s nekim od proizvoda. Neki od priloga sadrže i fotografije. U tom pogledu, molimo da primite na znanje sljedeće:

1. objava na ovim stranicama ne smatra se ponudom niti pozivom da se ista učini odnosno, objave se ne smatraju pozivom na kupnju;

2. cijene su informativnog karaktera i ukoliko su istaknute, vrijede do promjena odnosno, vrijede one istaknute u prodaji (u trgovini);

3. fotografije su simboličke i u pravilu se ne odnose na konkretan proizvod niti ih je moguće povezati s bilo kojim od proizvoda, osim kada je to jasno naznačeno u nekom od priloga.

Prilozi su isključivo informativnog karaktera. Objavljene informacije o nekom proizvodu imaju isključivo informativno obilježje i ne mogu zamijeniti upute na pakiranju na samom proizvodu ili koje slijede proizvod.

Prilozi na ovim web stranicama su u “stanju kakvom jesu”.

Prilozi mogu sadržavati pogreške u pisanju i sl. pa TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec ne jamči za točnost ili potpunost bilo kojeg sadržaja ili materijala objavljenog na web stranicama. TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec može izmijeniti sadžaj objavljenih priloga bilo kada i bez najave.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec je provjerila sadržaj linkova na web stranicama, ali nije odgovorna za sadržaj tih web lokacija. Link ne implicira provjeru tih odredišta od strane vlasnika stranice. Korištenje takvih linkova je osobni rizik korisnika. Isto se odnosi na web stranice na koje eventualno upućuje sadržaj objavljenih priloga.

U Čakovcu, 31. prosinca 2009. godine

TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec

POTROŠAČ IMA PRAVO PODNIJETI PISANI PRIGOVOR (čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača).

Potrošač ima pravo na podnošenje PISANOG PRIGOVORA i to u prostorijama trgovca na Info pultu tijekom radnog vremena trgovine, putem pošte na adresu TVORNICA STOČNE HRANE d.d. PC "GRA-MA" 40000 ČAKOVEC, Zrinsko-Frankopanska 15, na telefax br. 040 328 496 ili putem emaila na info@grama-trgovina.com.

Prijem pisanog prigovora potrošaču će se na odgovarajući način potvrditi (npr. na kopiju pisanog prigovora stavljanjem datuma i potpisa trgovca).

Na pisani prigovor će se pismeno odgovoriti u zakonskom roku odnosno, najklasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U Čakovcu, 01.10.2018.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec

1. robu prati deklaracija te ostala propisana dokumnetacija. Na zahtjev kupca mogu mu se obavijesti o robi dostaviti telefaksom ili putem elektroničke pošte ili ga se uputiti na neku od internetskih stranica koje sadrže detaljne iformacije (tehnički listovi i sl.);

2. adresa, telefonski brojevi te druge neophodne informacije sadržane su u ovim Pravnim napomenama ili u prilogu “Kontakt” (pristup preko naslovne stranice);

3. sve cijene su izražene kao maloprodajne s PDV-om, a za robu za koju propisi nalažu isticanje cijene za jedinicu mjere – cijena je izražena za jedinicu mjere i za pakiranje s PDV-om. Ukoliko kupac ne kupuje preko web trgovine (web shop), u ponudi ili predračunu će biti izraženi i troškovi dostave i drugi troškovi zajedno s PDV-om;

4. korištenje sredstava daljinske komunikacije trgovac ne naplaćuje;

5. uoliko kupac ne kupuje neposredno preko web trgovine, roba se plaća unaprijed na račun trgovca naznačen u ponudi/predračunu ili iznimno pouzećem dostavljaču (cijena robe uvećana za troškove dostave), što će biti posebno naznačeno. U ponudi/predračunu navedena je i opcija ponude tj. rok do kojeg ponuda vrijedi ili do kojeg kupac mora izvršiti uplatu. Ukoliko taj rok nije naveden, smatra se da vrijedi najdulje do 12,00 sati idućeg dana. Trgovac neće dati robu na otpremu ili je isporučiti dok se sa sigurnošću ne uvjeri da je novac stigao na njegov račun;

6. rok isporuke (dostave) navodi se u ponudi/predračunu;

7. pritužbe se ponose na način određen za podnošenje pisanih prigovora;

8. potrošač može jednostrano raskinuti ugovor o prodaji na daljinu, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana primitka robe ili ako je on organizirao prijevoz, sam predložio ili odredio prijevoznika – računajući od predaje robe prijevozniku. Otkaz se upućuje na telefax ili elektroničku adresu putem web forme ili na elektroničku adresu radnika trgovca naznačenu u ponudi/predračunu. U tom slučaju kupac snosi troškove povrata robe te eventualno umanjenja vrijednosti robe ili oštećenja ambalaže (razumni dio cijene) o čemu će primiti fakturu . Trgovac će potvrditi primitak otkaza u zakonskom roku;

9. potrošač se ne može koristiti pravom na jednokratni raskid ugovora u kupnju u slučaju da je roba izrađena po njegovoj specifikaciji ili je njemu prilagođena, lako pokvarljiva roba ili kojoj brzo istječe rok uporabe ili je roba zapečaćena pa se ne može vratiti zbog zdravstvenih ili higijenskih zahtjeva;

10. trgovac odgovara za materijalne nedostatke robe sukladno doredbama Zakona o obveznim odnosima;

11. za mane robe za koju se izdaje jamstveni list trgovac odgovara sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima;

12. na odnose trgovca i kupca odnose se i ostala pravila sadržana u Pravnim napomenama;

13. ukoliko trgovac traži predujam (u pravilu za nabavku robe koju ne drži na zalihi) o tome će izdati predračun za predujam. Predračun sadrži ostale posebne uvjete za tu isporuku;

14. ukoliko kupac ima primjedbe ili među strankama izbije spor, a kupac je trgovcu već uputio primjedbe, trgovac će spor nastojati riješiti prvenstveno mirnim putem u razumnom roku. Izvansudsko rješavanje spora provodi se mehanizmima i sredstvima predviđenim za komunikaciju između trgovca i kupca utvrđenim ovim pravilima odnosno pravnim napomenama. Spor rješavaju ovlaštene osobe trgovca. Kupac može koristiti pravna sredstva propisana zakonom (prijava Sudu časti, pokretanje postupka mirenja ili tužba sudu). U slučaju sudskog spora, mjesno nadležan je sud prema sjedištu trgovca te tu nadležnost kupac prihvaća stupanjem u poslovni odnos s trgovcem;

15. ove odredbe sastavni su dio svakog ugovora o prodaji na daljinu.

16. na prodaju na daljinu adekvatno se primjenjuju svi ostali uvjeti trgovca obvavljeni na ovoj web stranici.

U Čakovcu, 04. travnja 2014.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec

HRANA I DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE TE KEMIJSKA SREDSTVA

1. hrana i dodaci ishrani koji su u prodaji isključivo služe za ishranu životinja određene vrste (prema istaknutim uputama) i ni u kojem slučaju ne mogu se koristiti za ljudsku ishranu;

2. kemijska i druga sredstva u krutom, praškastom, zrnatom, tekućem ili nekom drugom obliku ili stanju nisu za ljudsku ili životinjsku ishranu ili za piće, osim kada je to izrijekom na proizvodu i uputama naznačeno. Spomenuta sredstva koriste se sukladno njihovoj svrsi i namjeni kako je to naznačeno na proizvodu i uputama.

OPĆA SIGURNOST PROIZVODA

1. Proizvod koji kupac kupuje je SIGURAN PROIZVOD koji u normalnim ili razumno predvidljivim uvjetima ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik spojiv sa uporabom proizvoda te koji se smatra prihvatljivim. Proizvod je sukladan s općim sigurnosnim zahtjevima.
2. Sve proizvode prate upute za montažu i uporabu te druge potrebne obavijesti. Kupac izjavljuje da je pri kupnji upoznat s njima odnosno, da ih je primio.
3. Prodavatelj se obvezuje kupce, ukoliko je to razumno moguće, naknadno obavijestiti ukoliko sazna za opasnosti koje ti proizvodi mogu predstavljati te u skladu s time poduzeti potrebne mjere.
4. Iznimno, prodavatelj se obvezuje od potrošača povući proizvod ili njegov dio i to samo u krajnjem slučaju.

KARAKTERISTIKE MATERIJALA

1. Proizvodi od drva ili pojedini dijelovi nekih proizvoda su proizvedeni od prirodnog drva.
2. Drvo je prirodni materijal koje karakteriziraju određena svojstva i podložno različitim utjecajima koji su izvan odgovornosti proizvođača i prodavatelja.
3. Drvo kao prirodan materijal sadrži po prirodi stvari određene nepravilnosti (raspored i oblik godova, varijacije u boji, raspukline, djelomična izvitoperenost i sl.) što je posljedica njegove prirode i svojstava ( različita gustoća, vlažnost i apsorpcija vlage i sl.). Tijekom vremena na drvu se mogu pojaviti opisane nepravilnosti što je prirodna pojava zbog svojstava drva i prirodnih utjecaja (vremenske prilike, izmjene godišnjih doba, klima). Ti nedostaci ne utječu na sigurnost i kvalitetu proizvoda.
4. Kupac je dužan proizvod/drvo montirati i održavati sukladno uputama i njegovoj prirodi.

Svatko tko koristi određeni proizvod dužan je pročitati upute i pridržavati se istih kao i uputa dobivanih usmeno od prodavača ili savjetnika. TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec odriče se svake odgovornosti ukoliko se određeni proizvod nenamjenski primjeni ili pogrešno koristi na bilo koji način. Eventualno objavljene informacije o načinu primjene, načinu uporabe ili korištenja, manipulaciji, čuvanju, preporučljivim dozama i sl. za svaki proizvod su uopćene i različite su te ovise o mnogo različitih faktora (stanje objekta primjene, vrsti proizvoda, uvjetima korištenja, klimatskim prilikama i dr.).

Podaci i informacije sadržane na ovim web stranicama o nekom proizvodu temeljene su na našim dosadašnjim saznanjima pa TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec ne dogovara za točnost informacija. Konačna odluka o korištenju nekog proizvoda ili o njegovoj prikladnosti, u potpunosti je odgovornost kupca odnosno korisnika. Svi kemijski i dr. proizvodi mogu predstavljati nepoznate opasnosti te ih se mora koristiti s oprezom. TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec ne jamči da su eventualno istaknute opasnosti na proizvodu, tehničkim listovima i dr. dokumentaciji jedine opasnosti koje postoje za neki proizvod te ne jamči da opisi sadrže sve moguće sigurnosne mjere. U određenim uvjetima biti će vjerojatno potrebno poduzeti i/ili dodati druge mjere.

Također, TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec odriče svaku odgovornost za obavijesti i informacije o proizvodu koju kupac dobije od bilo koje osobe u Gra-mi ili neke druge osobe ili za obavijesti i informacije koje su pogrešno shvaćene ili protumačene.

U Čakovcu, 31. prosinca 2009. godine
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec

NA VRH