Organska gnojiva ITALPOLLINA

ITALPOLLINA je vodeći svjetski proizvođač organskih gnojiva, biostimulatora biljnog porijekla i korisnih mikroorganizama za poljoprivredu. Na toj osnovi, a sve u okvirima nužnog očuvanja zdravlja ljudi i okoliša, Italpollina nudi proizvođačima paletu najkvalitetnijih organskih i organsko-mineralnih gnojiva te stimulatora rasta, ishrane i otpornosti biljaka, koji omogućuju potpun proces učinkovite ishrane biljaka:

Preko korijena

 • Organska gnojiva u peletama
 • Organsko-mineralna gnojiva u peletama
 • Organska i organsko-mineralna tekuća gnojiva obogaćena huminskim kiselinama
 • Kelat željeza
 • Fitostimulatori biljnog porijekla
 • Mikorize i Trichoderma, PGPR
 • Vodotopiva mineralna gnojiva

Preko lista

 • Organska i organsko-mineralna tekuća gnojiva s makro, mezo i mikroelementima za folijarnu prihranu
 • Tekuća organsko-mineralna gnojiva (NPK, Ca-Mg, N-Mg-S) za prihranu
 • 100% biljne aminokiseline
 • Fitostimulatori biljnog porijekla
 • Osnaživače biljaka ili stimulatori obrane

 Ono što Italpollinu danas smješta u predvodnike i u globalni vrh kvalitete u proizvodnji organskih i organsko-mineralnih proizvoda, rezultat je 40 god. iskustva i vlastitih inovacija u tehnologijama obrade organskih sirovina te potpuna kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti pri njihovom odabiru, kao i u cijelom procesu proizvodnje.

Osim cijele palete različitih formulacija organskih i organsko-mineralnih peletiranih gnojiva za osnovno gnojenje, Italpollina nudi široku paletu Specijalnih gnojiva za različite potrebe i namjene

ITALPOLLINA PROIZVODI PO GRUPAMA:

ORGANSKA I ORGANSKO-MINERALNA PELETIRANA GNOJIVA

 • ORGANSKA PELETIRANA – 9 formulacija na osnovi organskih sirovina najbogatijih hranjivim elementima i najveće brzine mineralizacije (stajnjak, pileći gnoj, guano, vinasa šeć. repe itd.)
 • ORGANSKO-MINERALNA PELETIRANA – 7 formulacija s visokim udjelom organske tvari

SPECIJALNA GNOJIVA ITALPOLLINA: 10 GRUPA GNOJIVA ZA RAZLIČITE NAMJENE I TEHNIKE

 • FOLIJARNA PRIHRANA: MYR linija, SCUDO – tekuća gnojiva biljnog porijekla s hranjivim elementima kompleksiranim s glukonskom i biljnim aminokiselinama/ peptidima.
 • TEKUĆA ORGANSKO-MINERALNA GNOJIVA NPK- Ca- Mg: NUTRIMYR linija – za povećanje uroda i kvalitete plodova
 • BILJNE AMINOKISELINE I PEPTIDI: TRAINER – tekuće gnojivo sa 100% biljnim aminokiselina i peptidima za poboljšanje razvoja biljke i povećanje otpornosti na abiotičke stresove.
 • OSNAŽIVAČI BILJAKA: PHOSPHIT ONE, TRYM I SCUDO – gnojiva koja potiču i pojačavaju mehanizme obrane biljaka od bolesti.
 • PRIRODNI FITOSTIMULATORI: AUXIM, CLICK i QUICK-LINK – kompleksi biljnih ekstrakta, mikroorganizmi i mikroelementi koji stimuliraju fiziološki razvoj biljke, poboljšavaju zametanje plodova i njihovu kvalitetu (sadržaj sećera, boju..)
 • ORGANSKA FERTIRIGACIJA: OASI linija – tekuća gnojiva biljnog porijekla koja sadržavaju organske spojeve, N, P, K, Ca, Mg i mikroelemente potrebne za razvoj biljaka i veću otpornost na nepovoljne klimatske uvjete.
 • KORISNI MIKROORGANIZMI: AEGIS, TIFI, CONDOR – inokulanti s mikoriznim gljivicama i Trichoderma spp.
 • ŽELJEZNI KELAT: REVIVE – gnojivo s EDDHA željeznim kelatom visoke kvalitete (O-O).
 • BIOLOŠKI INOKULANTI SJEMENA: COVERON,TEAM – inovativni proizvodi kreirani za tretman sjemena. Poseban skup selektiranih mikroorganizama omogućuje: fitostimulatorsko djelovanje i povećanje otpornosti sjemena/ biljke protiv stresa.
 • MINERALNA FERTIRIGACIJA: CERBERO linija – vodotopiva gnojiva za fertirigaciju, visoke topivosti i čistoće.

ORGANSKA PELETIRANA GNOJIVA

Svi navedeni proizvodi namijenjeni su za ekološku proizvodnju.

Gnojiva Italpollina proizvode se isključivo od najboljih organskih sirovina odabranih po strogim mjerilima koje su prošle složeni proces obrade sa vrlo određenim ciljem: kako bi se dobili najbolji kemijski, fizikalni i mikrobiološki rezultati njihovih svojstava.

Kao dokaz tome tvrtka je dobila potvrdu o sukladnosti s Uredbom EC br. 1774/2002 i EC br. 1069/2009, koji propisuje stroge norme za obradu nusproizvoda životinjskog porijekla, jamčeći da je svaki proces izveden pazeći na zaštitu javnog zdravlja. Velike količine humificiranih i aktivnih organskih tvari poboljšavaju mikrobiološku, fizikalnu (struktura i kapacitet tla za vodu) i kemijsku (veći puferski kapacitet i KIK) aktivnost tla, izbjegavajući gubitke ili netopivost dušika, fosfora i mikroelemenata koji su toliko dragocjeni za usjeve i nasade.

Zahvaljujući kontinuiranom istraživanju i eksperimentiranju, selekciji učinkovitih organskih tvari i tehnološki zahtjevnom sustavu obrade, gnojiva Italpollina imaju slijedeće značajke:
– visok unos hranjiva (dušik, fosfor, kalij i mikroelementi) usjevima i nasadima
– postepeno oslobađanje elemenata, tako da su hranjiva dostupna ritmom koji osigurava optimalnu apsorpciju od strane biljke
– smanjen gubitak dušika ispiranjem. To znači uštedu novca za proizvođača i smanjen utjecaj gnojiva (nitrata) na okoliš
– smanjen broj potrebnih primjena gnojiva
– povećan kapacitet izmjene kationa u tlu
– poboljšana topljivost metala kao što su željezo, cink i mangan (zbog formiranja kompleksa između metalnih iona i topljivih frakcija organske tvari)
– povećan puferski kapacitet tla (zato je sačuvan optimalan pH za rast biljke)
– optimalan izohumični koeficijent (visoka proizvodnja humusa)
– poboljšan sastav i struktura tla
– smanjena erozija
– povećana sposobnost tla za zadržavanje vode, poboljšana otpornost na sušu i bolje ˝niže˝ navodnjavanje: Italpollina organska gnojiva i poboljšivači tla mogu zadržati količinu vode do 4 puta svoje težine
– brza dostupnost hranjiva: u prisustvu vode Italpollina peletirana gnojiva brzo nabubre (velika higroskopnost) te se otapaju u tlu. Hranjiva su tako dostupna u roku od 5 minuta, a pelete se otapaju potpuno u roku od 10 minuta. Razlog tome je ispravan proces obrade i proizvodnje, koji izbjegava karbonizaciju (izgaranje) organske tvari, a time i probleme s topljivošću.

Plodnost tla, pored kemijskih i fizikalnih parametara, strogo je povezana s biološkom aktivnošću mikroorganizama, koju najvećim dijelom za njih omogućava organska tvar u tlu kao izvor hranjiva i energije. U skladu s tim, tlo siromašno organskom tvari, smanjene biološke aktivnosti, ne može aktivirati ni održati prirodni ciklus njegovih organskih komponenti i hranjiva.

Kao rezultat svega navedenog, Italpollina organska gnojiva i poboljšivači tla veće su iskoristivosti i čine gnojidbu učinkovitijom, odnosno, njihovo korištenje bitno povećava agronomske, ekološke i ekonomske prednosti gnojidbe.

Sva Italpollina organska gnojiva i poboljšivači tla mogu se koristiti u ekološkoj poljoprivredi sukladno Uredbi vijeća EU br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (prihvaćena u HR).

Proizvodi italpolloina su na OMRI, ECOCERT i FIBL listama ekoloških preparata što je još jedna značajka koja ove proizvode čini vrhunskim i izdvaja ih iz mase sličnih.

BIOLIVO (10 N – 3 P2O5 – 3 K2O + B) DUŠIČNO ORGANSKO GNOJIVO S BOROM

BIOLIVO je organsko gnojivo koje sadrži: dušik (10%), fosfor (3%) i kalij (3%) i posebno je bogat organskim ugljikom (42%!). Ovakva formulacija je optimalna za gnojidbu maslina, pogotovo zbog dodatka BORA. Dušik u BIOLIVU vezan je s organskim ugljikom biološkog porijekla, nije podložan procesima ispiranja, pa mjesecima ostaje u potpunosti na raspolaganju biljci. Za N, P i K sadržane u BIOLIVU svojstvena je VISOKA UČINKOVITOST u GNOJIDBI. BIOLIVO sadrži i bor, mikrohranjivo neophodno za vegetativi razvoj, koje potiče sintezu nukleinskih kiselina i klorofila. Što se cvijeta tiče, bor je važan za njegovu oplodnju, smanjuje njegovo opadanje i povećava kvantitet i kvalitetu plodova. BIOLIVO je gnojivo proizvedeno u odobrenom pogonu (Odobrenje br. 833DT3) u skladu s EC 1774/2002 regulativom o proizvodnji nusproizvoda životinjskog porijekla.

BIO-REX Stajnjak – poboljšivač tla (2,8N -3P2O5 – 2K2O + 65% organske tvari)

BIO-REX je životinjski stajnjak formuliran tako da obogati tlo stabilnom organskom supstancijom – HUMUSOM. Ima iste značajke kao tradiocionalni stajski gnoj. Sazrijeva mjesecima pri čemu se redovito vlaži. To omogućava savršenu humifikaciju životinjskog izmeta. Nakon humifikacije, sadržana voda se eliminira dehidracijom na nižim temperaturama da se ne spali organska tvar, postižući na kraju visoku koncentraciju transformirane organske tvari (65%). Niska razina preostale vode dozvoljava optimalnu peletizaciju, te u primjeni lako rasipanje običnim rasipačima. BIO-REX je stajnjak koji biljkama daje dušik. Zahvaljujući savršenoj humifikaciji organske tvari koju sadrži, ovaj gnoj ima optimalni odnos dušika i ugljika (C/N = 13, kao humus u tlu): nakon rasipanja djeluje odmah poboljšavajući fizikalne, kemijske i mikrobiološke značajke tla, bez apsorpcije dušika oduzetog biljakama za dovršavanje humifikacije. BIO-REX je pogodan za osnovnu gnojidbu, gnojidbu prije sjetve ili presađivanja, za jesensku gnojidbu usjeva i nasada, generalno – na umornim tlima, siromašnima organskom tvari. Biorex je proizveden u pogonu s odobrenjem br. 833DT3 u skladu s normom EU – EC 1774/2002 o korištenju životinjih nusprodukata.

DIX 10 N (10 N – 3 P2O5 – 3 K2O) Organsko dušično gnojivo

DIX 10 N je plod pažljivog odabira kvalitetnih organskih sirovina i godina eksperimentiranja koja su dovela do organskog gnojiva sa svojstvom otpuštanja dušika u trajanju prosječnog ciklusa usjeva. Postoje različite vrste organskih dušičnih tvari, ali ni jedna nema ritam otpuštanja dušika tako usklađen, a opet dovoljno brz u trenucima kad biljci to najviše treba, kao što ima DIX 10 N. Dušik među svim elementima najviše trpi gubitke jer se u prisustvu vode ispire u nitratnom obliku, a kad kiše izostanu, u odnosu na temperature, evaporira u amonijskom obliku. Dušik u Dix-u čvrsto je vezan na ugljik organskog podrijetla, nije izložen procesima ispiranja i ostaje mjesecima na raspolaganju biljci. Stoga je najvrijednija odlika gnojiva DIX 10 N njegova visoka učinkovitost: DIX 10 N ima veću stopu apsorpcije dušika nego bilo koje drugo organsko ili mineralno gnojivo. DIX 10 N je proizvod dopušten u EKO proizvodnji. DIX 10 N je proizveden u autoriziranom pogonu (broj aut. ABP833UFERT2) prema regulaciji CE 1069/2009 za obradu nusproizvoda životinjskog podrijetla.

FRUTTORTO Organsko gnojivo NP (4N – 4P2O5 – 4K2O + 38C) .

FRUTTORTO je prirodno organsko gnojivo, idealno za potpunu i uravnoteženu prehranu povrtnih kultura i voćaka. FRUTTORTO sadrži makrohranjiva (N, P, K), mikrohranjiva, organske tvari, huminske i fulvo kiseline, a sve to povećava plodnost tla poboljšavajući njegova kemijska, fizikalna i biološka svojstva. Na kraju poboljšava rast biljaka i kvalitetu plodova. Postupno otpuštanje elemenata poboljšava učinkovitost gnojiva i onemogućava oštećenja biljnog tkiva. Potpuno organski dušik (sporo otpuštanje) nema gubitaka zbog ispiranja i ostaje na raspolaganju biljkama mjesecima. Organski fosfor nema problem netopivosti i stoga ima veliku iskoristivost i učinkovitost. Kalij također organskog podrijetla (NE KLORIDI!) poboljšava kvalitetu voća i povrća, ali bez povećanja saliniteta tla. Velika količina organske humificirane i aktivne tvari u kratkom vremenu poboljšava mikrobiološka, fizikalna (struktura i zadržavanje vode) i kemijska (povećanje puferskog kapaciteta i kapaciteta izmjene kationa (KIK-a)) svojstva tla, što za rezultat ima izostanak uobičajenih gubitaka ispiranjem ili neotapanjem dušika, fosfora i mikroelemenata u otopinu tla, tako dragocjenih hranjiva za usjeve i nasade.

GUANITO Organsko NP gnojivo (6N – 15P2O5 – 3K2O) + 10Ca + 3MgO

GUANITO je organsko gnojivo namijenjeno za opskrbu visokom količinom organskog dušika i fosfora 100% dostupnog biljci. Nijedan drugi proizvod nema takve značajke kao GUANITO. Dragocjena i ekskluzivna sirovina koja se koristi (guano) rezultat je pažljivog odabira, što jamči nizak salinitet (6,5), a hranjivi elementi oslobađaju se tijekom cijelog vremena prosječnog trajanja ciklusa usjeva/nasada. GUANITO djeluje protiv neravnoteže u ishrani! Visoka učinkovitost gnojidbe još se povećava unosom aktivnih faktora rasta kao što su humusne kiseline, vitamini, aminokiseline, auksini i citokinini (fitohormoni), integriranih u formulaciju prirodnog fitostimulatora – AUXYM! Kako je fosfor u GUANITU organski, on nije podvrgnut procesima koji imaju za posljedicu njegovu netopljivost pa tijekom mjeseci u potpunosti ostaje na raspolaganju biljci. Učinkovitost 1 kg fosfora iz GUANITA odgovara onoj od 3 kg mineralnog fosfora. Mineralni fosfor je osjetljiviji u odnosu na mineralni dušik i kalij, jer je blaga oscilacija pH tla dovoljna da ga učini netopljivim, te ne može biti asimiliran od strane biljaka. Samo organski oblik fosfora ostaje dostupan tijekom rasta biljke. GUANITO je gnojivo dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji.

ITALPOLLINA (4 N – 4 P2O5 – 4 K2O) organsko gnojivo NP – dehidrirani pileći gnoj

ITALPOLLINA je potpuno prirodno organsko gnojivo i rezultat je pažljivog odabira izvora organskih sirovina (zdravstveno certificiranih) koje dolaze iz kontroliranih i odobrenih farmi. ITALPOLLINA je gnojivo peradi bogato:

– hranjivim tvarima

– humificiranim aktivnim organskim tvarima (bez stelje i čistoće od 95%)

– mikroelementima

– korisnim mikroorganizmima

Velika količina humificirane i aktivne organske tvari u kratkom vremenu poboljšava mikrobiološka, fizikalna (struktura i zadržavanje vode) i kemijska (povećanje puferskog kapaciteta i kapaciteta izmjene kationa (KIK-a)) svojstva tla, što za rezultat ima izostanak uobičajenih gubitaka ispiranjem ili neotapanjem dušika, fosfora i mikroelemenata u otopini tla, tako dragocjenih hranjiva za usjeve i nasade. Italpollina je idealan proizvod za vraćanje i očuvanje optimalne razine organske tvari u tlima, zahvaljujući visokom izohumičnom koeficijentu (K1:45-0,5), a to znači da je to organsko gnojivo sa najvećim unosom stabilnog humusa u tlo.

PHENIX (6N – 8P2O5 – 15K2O + 3MgO). Organsko NP gnojivo.

PHENIX je među svim organskim gnojivima ˝NAJ˝u slijedećem: NAJPOTPUNIJI zahvaljujući visokom sadržaju organske tvari i hranjiva (potpuno organski dušik, fosfor i kalij). VRH KVALITETE zahvaljujući kvaliteti sadržane organske tvari. NAJVEĆEG GNOJIDBENOG KAPACITETA: Gnojidbeni kapacitet je 2-3 puta veći od mineralnih gnojiva. NAJPRAKTIČNIJI: samo jedna gnojidba (prohod). NAJNIŽEG SALINITETA: budući ima nizak indeks saliniteta preporuča se za korištenje na tlima s viškom klorida ili za gnojidbu usjeva/nasada osjetljivih na kloride. Sadržaj dušika u organskom obliku čini PHENIX najboljim gnojivom za opskrbu hranjivima biljaka na tlima visokog saliniteta i alkalnim tlima.

VULCANO (3N – 3P2O5 – 3K2O + 2Mg + 11SO3 + 5Fe ) ORGANSKO GNOJIVO NP (Mg-S) sa željezom

VULCANO – Organsko gnojivo sa željezom, sumporom i magnezijem! Snažno i učinkovito djelovanje protiv željezne kloroze VULCANO je prirodno organsko gnojivo formirano pažljivom mješavinom probranog stajnjaka i hranjiva: željeza, sumpora i magnezija, koje djelotvorno riješava problem žućenja (kloroze) biljke, zato što je željezo koje sadrži zaštićeno od fenomena netopivosti u tlu. Primjena VULCANA preporuča se u vinogradima, voćnjacima i za povrćarske kulture na alkalnim tlima, bogatim aktivnim vapnencem, koja trebaju brzo obogaćivanje humificiranom organskom tvari (C/N =10,3). Mikrobiološki potencijal VULCANA je velik, potpun i spreman za pokretanje biološke aktivnosti u tlima gdje je ona reducirana i koja pokazuju simptome iscrpljenosti. U prisustvu vode on je dostupan u roku od pet minuta: što je znak i posljedica adekvate obrade organskih sirovina, jer je karbonizirana (izgorena) organska tvar netopljiva. DJELOVANJE S UČINKOM: visoki sadržaj željeza i magnezija vezan je za humificiranu frakciju organske tvari pa zbog toga jamči kontinuiranu raspoloživost željeza tjednima i mjesecima, u korist njegovog odgovarajućeg unosa i ishrane biljke, čak i u tlima s visokim rizikom od netopivosti. SNAŽNO DJELOVANJE: uporaba VULCANA omogućava brzo uravnoteživanje pH tla oko cijelog korijena, koje je dugotrajno, oslobađa i otapa prethodno blokirano željezo zahvaljujući zajedničkom djelovanju SUMPORA i ORGANSKE TVARI. SUMPOR odmah ulazi u otpinu tla dovodeći pH na optimalnu vrijednost i zadržava je mjesecima zahvaljujući djelovanju koje je posljedica postupne i kontinuirane mineralizacije ORGANSKE TVARI.

 

SPECIJALNI PROIZVODI

 

Ovu grupu proizvoda dijelim o u nekoliko podskupina:

 • GNOJIVA ZA FOLIJARNU PRIHRANU – LINIJA MYR

VAŽNOST OLIGOELEMENATA

Za uravnoteženu gnojidbu prijeko je potrebno da makro i mikroelementi budu prisutni u točnim količinama i određenim međusobnim odnosima. Mikroelementi aktiviraju metabolizam biljke i smanjuju njenu osjetljivost na bolesti i na abiotske čimbenike kao što je klima i okoliš. Zbog loše dostupnosti mikroelemenata u tlu, njihovi su nedostaci zadnjih godina sve su veći i sve češći. To je posljedica dugogodišnjeg prakticiranja mineralne gnojidbe, koja je, osim toga, prouzročila i smanjenje količine organske tvari u tlu i povećala izbijanje antagonizama između elemenata. Stoga je za dobru proizvodnju, s kvalitativne i kvantitativne točke gledišta, važno davati biljkama sve potrebne elemente i osobitu pozornost obraćati na njihove odnose.

HELATI S GLUKONSKOM KISELINOM

Glukonska kiselina blaga je organska kiselina, nije korozivna, a ima veliku mogućnost stvaranja kompleksnih spojeva s elementima; jamči izvrsnu mogućnost translokacije hranjiva i omogućava slijedeće prednosti:
– Stabilnost helata (u rasponu od pH 2 do 9) puno veća nego kod uobičajenih sintetičkih helatnih agensa
– Nije toksična ni za ljude ni za životinje i ne akumulira se unutar biljaka
– Fotostabilna je: dvostruka mogućnost uporabe (preko korijena i preko lista)
– Energetsko i biostimulativno djelovanje: glukonska kiselina, nakon što završi svoju ulogu nosača elementa, postaje dragocjen izvor energije tako što ulazi u biokemijski krug pentoza-fosfata, koji je osnova života svih biljaka.

 

MOGUĆNOST MIJEŠANJA

Formulacije MYR se mogu miješati s uobičajenim gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja i mogu biti uvedeni u uobičajeni program zaštite kulture. Sve MYR aminokiseline su lijevo orijentirane, za razliku od onih dobivenih kemijskom sintezom te kiselinskom ili alkalnom hidrolizom. Time se održava njihova biološka funkcionalnost. Biljka u enzimatskim funkcijama ne prepoznaje (D) aminokiseline i prema većini hipoteza biljka ih ne koristi u sintezi proteina. U nekim situacijama mogu čak izazvati fitotoksičnost.

PREDNOSTI MYR LINIJE

– veća apsorpcija hranjiva i brzina djelovanja
odsustvo fitotoksičnih djelovanja ili reakcija
– gnojiva izvrsnih mogućnosti mješanja s uobičajenim gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja na tržištu.

NAJBOLJI ODGOVOR NEDOSTATKU MIKROHRANJIVA

MYR liniju čine tekuća gnojiva na osnovi mezo i mikrohranjiva. Razvijena su u istraživačkim laboratorijima Italpolline kako bi omogućila najbolja riješenja u problemima ishrane i kako bi imala veću učinkovitost od ostalih sličnih proizvoda. MYR gnojiva rezultat su enzimatske hidrolize proteinskih tvari biljnog porijekla, a dobivaju se stvaranjem organskih veza između metala, glukonske kiseline i aminokiselina biljnog porijekla. Svi elementi su helatizirani i potpuno topivi u vodi. Oligonutritivni MYR kompleksi imaju stabilnu strukturu čak i u alkalnim uvjetima i nisu foto-razdradivi, čime se osigurava maksimalna učinkovitost u opskrbi elementima i čime se sprječava stvaranje netopljivih soli ili hidroksida. MYR formulacije garantiraju maksimalan učinak u unosu hranjiva, bez gubitaka zbog netopivosti. Isto tako MYR formulacije garantiraju izuzetno brzu apsorpciju kako putem lista tako i putem korjena bez netopivosti na površini lista. MYR je plod pažljivog istraživanja o mehanizmima biljne apsorpcije kako bi se spriječilo fenomene fitotoksičnosti od strane mikroelemenata (često se zaboravlja da je razlika između njihovog praga nedostatka i praga toksičnosti – vrlo mala!).

SASTAV

– visok sadržaj organskog dušika i hranjivih elemenata
– visoka koncentracija biljnih aminokiselina
– visok udio huminskih kiselina
– vitamini i druge biološki aktivne tvari

ELEMENTI FORMULIRANI S AMINOKISELINAMA I HUMINSKIM KISELINAMA

Kako bi se spriječio ili liječio nedostatak hranjiva, ili u svrhu poboljšanja kvalitete proizvodnje, potrebno je kombinirati istovremeni unos aminokiselina s elementima. MYR formulacije, osim sadržaja prikladno helatiziranih elemenata, sadrže i aminokiseline i to samo u slobodnom obliku (ne peptide ili peptone), neophodne u razvojnim procesima biljaka jer čine osnovu svake biološke molekule. Prisutnost aminokiselina pomaže u sprječavanju i još više liječenju nedostataka hranjiva, te poboljšava kvalitetu proizvodnje. Aminokiseline u MYR formulacijama optički su aktivne i lijevo orijentirane zbog čega ova gnojiva zadržavaju svoju najpotpuniju biološku funkciju i zbog čega se razlikuju od sličnih proizvoda koji nastaju kiselinskom ili alkalnom hidrolizom. Samo (L) aminokiseline mogu biti asimilirane i upotrijebljene u biološkim ciklusima biljke. Visoke su biološke vrijednosti i funkcionalnosti, prisutne u skladu s pojedinim MYR proizvodom u odgovarajućim odnosima kako bi se maksimalno poboljšala biološka uloga i učinkovitost elemenata u fiziološkim procesima biljke. Aminokiseline MYR brzo se apsorbiraju kroz puči lista i unose u biljni sok: u biljci izloženoj stresu u stanju su svoju funkciju obaviti u samo nekoliko sati, što biljci predstavlja značajnu uštedu energije i omogućavaju brzi povratak u optimalne uvjete razvoja. Huminske kiseline povećavaju apsorpciju elemenata i istovremeno stimuliraju korijen, prije svega ako se gnojivo unosi fertirigacijom. Zahvaljujući specifičnim procesu formulacije i biljnom podrijetlu (ne koriste se ostatci animalnoga podrijetla), MYR gnojiva ne sadrže ostatke antibiotika, teških metala (kroma, olova, žive i dr.), klora i drugih nečistoća štetnih za biljke ili čovjeka. To su proizvodi sa organskim željezom, borom, cinkom, protiv kloroze (Fe, Mn, Zn), dušikom, magnezijem, mikroelementima, kalijem, bakrom, kalcijem i kombinacija cinka i mangana:

MYR CLOROSI – gnojivo za prevenciju i liječenje kloroze lišća

MYR CALCIO – organsko dušićno gnojivo s kalcijem

MYR POTASSIUM – organsko mineralno gnojivo NK 3-12

MYR IRON – otopina gnojiva na bazi željeza (5%)

MYR ZINC MANGANESE – tekuća mješavina mikroelemenata Zn i Mg

MYRAZOTO – organsko dušićno gnojivo

MYR MICRO (MYR MIX) – tekuća mješavina mikroelemenata

MYR RAME – otopina gnojiva na bazi bakra

MYR BORON – borno gnojivo u otopini (5%).

 • BILJNE AMINOKISELINE

Što su biljne kiseline? Glavna uloga aminokiseline jest izgradnja proteina. Proteini ili bjelančevine sastavni su dijelovi svake stanice koja čini osnovu života. Aminokiseline su molekule koje sadrže aminogrupu (-NH2) i karboksilnu grupu (-COOH) sljedeće kemijske formule: U strukturi formule H označava vodik, R označava promjenljivi radikal aminokiseline a COOH karboksilnu skupinu. Od brojnih aminokiselina, koje postoje u prirodi, samo dvadesetak aminokiselina nalaze se u staničnim proteinima. One su sastavni dio proteina, sastavni dio živih stanica, a ponašaju se kao prenositelji genetskih informacija. Upravo o broju i tipu aminokiselina ovise kemijska i biološka svojstva proteina. Ni jedan biološki proces ne može se dovršiti bez sudjelovanja aminokiselina, njihovih sastavnica ili derivata. Čemu služe aminokiseline? Sve aminokiseline nemaju jednaku važnost u biološkom ciklusu biljke, a prisutne su u biljci u različitim odnosima. U malim koncentracijama biljci su prijeko potrebni lizin, triptofan ili metionin. Za razliku od njih glutaminska i asparaginska kiselina, koje mogu prijeći u druge aminokiseline, prisutne su u biljkama u velikim količinama. Prolin sudjeluje u vodenom balansu biljke, pojačava staničnu stijenku što čini biljke otpornije na nepovoljne vremenske prilike. Glicin je prijeko potreban za formiranje biljnih tkiva i jedna je od prvih sastavnica u sintezi klorofila, a uz to pruža obranu od kloroze. Lizin i arginin važni su jer stimuliraju fotosintezu i usporavaju proces starenja. Sve aminokiseline važne su i međuovisne pa pomanjkanje jedne blokira sintezu drugih. Zašto rabiti aminokiseline u ishrani biljaka? Biljne aminokiseline, koje se nalaze u gnojivima ITALPOLLINA (zahvaljujući izboru posebnih sirovina i novostima u procesu proizvodnje), biljka vrlo brzo apsorbira i unosi u biljni sok. Zahvaljujući svojstvu brzog prolaza kroz stanične membrane aminokiseline ulaze u procese metabolizma pa mogu u samo nekoliko sati utjecati na funkciju biljke. Kada se biljka nalazi u stanju stresa ili u poteškoći da sintetizira aminokiseline, primjena gnojiva s aminokiselinama omogućava znatnu uštedu u energiji na razini stanice, ubrzava oporavak i uspostavljanje najpovoljnijih uvjeta za razvoj biljke. Kada upotrijebiti biljne aminokiseline? Sadržaj slobodnih aminokiselina različit je u ovisno o fenološkom stadiju i fiziološkom stanju biljke. U voćnih vrsta najveće su koncentracije u razdoblju mirovanja vegetacije, kada sinteza proteina pada, a nakupljaju se slobodne aminokiseline. U razdoblju porasta rezerve se iskorištavaju za sintezu proteina pa koncentracija postupno pada. Zato je za aplikaciju aminokiselina najpovoljniji trenutak kada biljka ima specifičan zahtjev za aminokiselinama a to su: vegetativni rast, formiranje i rast plodova. Osim toga, aminokiseline su potrebne za vrijeme mraza, suše ili kada je sinteza aminokiselina otežana zbog bilo kojeg razloga. Zašto je povoljnija primjena biljnih aminokiselina u odnosu na animalne aminokiseline? Sve aminokiseline nisu jednake. Jedna od podjela aminokiselina jest podjela na desne (D) i lijeve (L) aminokiseline, a odnosi se na položaj amino skupine u odnosu na ostatak lanca. Lijeve aminokiseline biljnoga podrijetla, zahvaljujući biokemijskim karakteristikama, biljka puno lakše apsorbira pa one imaju veću vrijednost u ishrani biljke nego desne aminokiseline ili aminokiseline životinjskoga podrijetla. Lisna gnojiva ITALPOLLINA s aminokiselinama isključivo su biljnoga podrijetla (u proizvodnji se ne rabe otpaci životinjskog podrijetla niti ostatci iz štavionica kože). Zahvaljujući vlastitom procesu proizvodnje, ne sadrže ostatke antibiotika, koji bi mogli nastati u procesu fermentacije, niti teške metale (živu, olovo, krom i dr.), klor i ostale nepoželjne komponente.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST

Isključivom uporabom sirovina biljnoga podrijetla u proizvodnji gnojiva garantira se zdravstvena ispravnost gnojiva. U našim proizvodima nema rizika od kontaminacije s BSE (kravlje ludilo), Salmonellom, Escherichiom coli i drugim patogenima životinjskoga podrijetla Zašto su naše aminokiseline bolje? Djelotvornost gnojiva koja sadrže aminokiseline nije samo rezultat ukupnog sadržaja aminokiselina ili njihova stupnja agregacije nego i odnosa među pojedinim aminokiselinama u gnojivu. Naša su gnojiva najpovoljnija, za postizanje visoke djelotvornosti zbog podrijetla i procesa proizvodnje enzimatskom hidrolizom, u kojem aminokiseline dolaze u obliku i u odnosima najpovoljnijim za biljku. Analizom aminokiselina koje se nalaze u biljkama dolazi se do zaključka da su (L) aminokiseline sve optički aktivne. Gnojiva Italpollina sadrže (L) aminokiseline i optički aktivne aminokiseline pa se ona razlikuju od sličnih proizvoda koji nastaju kiselinskom ili alkalnom hidrolizom. Zato naša gnojiva zadržavaju svoju najpotpuniju biološku funkciju. Samo (L) aminokiseline mogu biti asimilirane i upotrijebljene u biološkim ciklusima biljke. Biljka u enzimatskim funkcijama ne prepoznaje (D) aminokiseline i prema većini hipoteza biljka ih ne koristi u sintezi proteina. U nekim situacijama mogu čak izazvati fitotoksičnost.

U ovu grupu spadaju proizvodi: TRAINER. 

TRAINER – Folijarni pripravak sa 100% biljnim (L) aminokiselinama.

TRAINER se brzo apsorbira preko lista i premješta unutar biljke. Djeluje za pola do jedan sat nakon primjene. Kada se biljka nalazi u fazi stresa ili je otežana sinteza aminokiselina, primjena tog pripravka omogućava značajnu uštedu u energiji (energija koju biljka mora uložiti da bi sama sintetizirala aminokiseline), oporavak i najpovoljnije uvjete za razvoj. Djelovanje:
ANTISTRESNI UČINAK – pomaže biljkama u stresnim situacijama bilo koje prirode (visoke i niske temperature, suša, nedostatak svjetla, štete od tuče i dr;
FITOSTIMULATORSKI UČINAK – pospješuje razvoj biljke u najosjetljivijim fazama (rast, formiranje i debljina plodova i dr.);
DOPRINOS ISHRANI – idealan kao dopuna tradicionalnoj gnojidbi jer se na taj način postižu visoki prinosi i najbolja kakvoća, a to se postiže zahvaljujući sadržaju brojnih bioaktivnih supstanci (aminokiseline, vitamini, huminske kiseline).

Trainer sadrži čak 26,3% slobodnih aminokiselina što ga apsolutno izdvaja od sličnih produkata.
Sastav: biljne aminokiseline 26,3%, N organski 5%, organska tvar 35,5%.
Preporučene doze: vinova loza 300 ml/ha; voće 300-350 ml/ha; maslina 250-300 ml/ha; jagoda 150-250 ml/ha; povrće 150-250 ml/ha (prskanje u 2-3 navrata)… Proizvod prikladan za ekološklu (biološku proizvodnju).
Proizvod na OMRI LISTED i ECOCERT LISTI.

 • STIMULATORI OBRANE

ISTOVREMENO ISHRANA I OBRANA BILJKE – Gnojiva stimulatori obrane posebna su gnojiva koja, osim što ishranjuju biljku, sadrže i tvari (biljne ekstrakte, aminokiseline, enzime, vitamine i dr. koje aktiviraju i pojačavaju obrambene mehanizme biljke. Tretirane biljke postaju otpornije na abiotske stresove i bolesti (gljivice pseudogljivice, viruse i bakterije). Na taj način može se smanjiti broj tretiranja tradicionalnim sredstvima za zaštitu bilja. Induktori otpornosti na osnovi biljnih ekstrakata tvrtke ITALPOLLINA neškodljivi su za čovjeka i korisne insekte.

POPIS PROIZVODA
U spisku „stimulatora obrane“ su ovi proizvodi:

TRYM  Gnojivo je stimulator enzimatske aktivnosti biljke, sintetiziran je od ekstrakta tropskih biljka i aktivatora prirodne obrane biljke.

PHOSPHIT- ONE

NPK je gnojivo s aminokiselinama i fosfitima, idealno za ishranu biljke i aktiviranje biokemijskih, fizičkih, barijera za zaštitu biljke. Tako biljke postaju otpornije na nepovoljne klimatske prilike i bolesti.

SCUDO

Tekuće je gnojivo pomno formulirano za sprječavanje pomanjkanja i brzo liječenje nedostatka bakra. Prisutnost bakra, huminskih kiselina i biljnih aminokiselina povećava otpornost biljke na gljivične i bakterijske bolesti. Induktori otpornosti proizvedeni od tvrtke ITALPOLLINA jamče VISOKU I BRZU DJELOTVORNOST, zahvaljujući jedinstvenoj formulaciji koja je rezultat predanih istraživanja u njenim centrima u cijelom nizu zemalja.

 • BILJNI STIMULATORI (FITOSTIMULATORI)

Što su to biljni stimulatori (fitostimulatori)?

BILJNI STIMULATORI tvrtke Italpollina su kompleksi prirodnih biljnih ekstrakata. Oni stimuliraju fiziološki razvoj biljke na najpovoljniji način pa su najdjelotvorniji za održavanje najbolje proizvodnje s gledišta količina i kakvoće.

BILJNI STIMULATORI Italpollina poboljšavaju metabolizam i dijeljenje stanica, pospješuju vegetativni rast i razvoj, poboljšavaju oplodnju, povećavaju otpornost biljke na nepovoljne klimatske čimbenike i biljne bolesti. Osiguravaju joj najpovoljniju i stalnu metaboličku aktivnost, što biljci omogućuje da u potpunosti iskoristi svoje produktivne kapacitete.

EKSKLUZIVNA PREDNOST: PRIRODNO PODRIJETLO
Svi su sastojci biljnoga podrijetla, stoga ih tretirana biljka može biti vrlo brzo apsorbirati. To su certificirani proizvodi bez najpovoljniji način, pa su najdjelotvorniji za održavanje najbolje proizvodnje s gledišta količina i kakvoće.

BILJNI STIMULATORI Italpollina poboljšavaju metabolizam i dijeljenje stanica, pospješuju vegetativni rast i razvoj, poboljšavaju oplodnju, povećavaju otpornost biljke na nepovoljne klimatske čimbenike i biljne bolesti. Oni garantiraju najpovoljniju ostataka pesticida. Nisu štetni za okoliš, niti za zdravlje ljudi i životinja.

POTPUN I URAVNOTEŽEN SASTAV
Istovremeni unos mnogostrukih biokemijskih spojeva i hranjiva sadržanih u AUXYM-u i njihova trenutna raspoloživost, omogućava da se zadovolji veći dio energetskih potreba prijeko potrebnih za rast biljke pa u kriznim situacijama ne dolazi do kolapsa biljke ili deformacije plodova.

AKTIVATORI OBRAMBENIH MEHANIZAMA
Među sastojcima se nalaze i brojne slobodne aminokiseline koje općenito utječu na metabolizam biljke, aktiviraju ili jačaju obranu od štetnih organizama.

U ovoj grupi proizvoda u ponudi je AUXYM – fitostimulator biljnog porijekla. Vrhunski proizvod u svakom pogledu!

AUXYM je kompleks prirodnih biljnih ekstrakta koji na optimalan način stimuliraju fiziološki razvoj biljaka. AUXYM je najučinkovitije sredstvo za dobivanje optimalne proizvodnje sa kvantitativnog i kvalitativnog stajališta. AUXYM potiče metabolizam i diobu stanica, potiče rast i razvoj biljaka, povećava otpornost biljaka na nepovoljne vremenske uvjete i bolesti. AUXYM osigurava konstantnu i optimalnu metaboličku aktivnost, omogućavajući na taj način biljkama „rad punim kapacitetom“. Djelovanje AUXYMA potječe od biološki aktivnih koncentriranih prirodnih supstancija: biljnih aminokiselina, vitamina, fitohelatina, auksina, fitokinona, huminskih kiselina, makroelemenata i mikroelemenata. Te supstancije izravno i na ujednačeni način utječu na osnovne metaboličke procese u biljci, tako da djeluju kao prekursori (tvar od koje nastaje druga aktivnija ključna sastavnica). Oni reguliraju prijenos hranjivih tvari, pospješuju fotosintezu, utječu na akumulaciju i raspored šećera u biljnim organima.

Tu su i:

BIDINAMIC

Inovativno gnojivo s elementima ut ragovima, obogaćeno biološki aktivnim prirodnim tvarima. Potiče rast biljaka, povećava prinos i kvalitetu ploda (povećanje šećera i suhe tvari, poboljšanje organoleptičkih svojstava i produljenje roka trajanja plodova). Plodovi su homogeniji i veći. Sastav: B vodotopiv 0,4%, Fe vodotopiv kelatiran sa EDTA o,6%
Mn vodotopiv kelatiran s EDTA o,6%, Cu vodotopiv kelatiran s EDTA 0,2%, Zn vodotopiv kelatiran sa EDTA 0,4%. U skladu s EU normomza organsku proizvodnju EC REG. 834/2007.

CLICK FRUIT i CLICK HORTO

Dva proizvoda – jedan za voćarstvo (Fruit) a drugi za hortikulturu (Horto). Biostimulator u tabletama – sadrži mikorizne gljive Glomus intraradices, Trichoderma otroviride i bakterije rizosfere. Potiče metabolizam biljaka, njihov razvoj i rast, povećava prinos i kvalitetu plodova. Također poboljšava otpornost biljaka na klimatski stres.

 • HUMINSKE KISELINE I ORGANSKA PRIHRANA PUTEM NAVODNJAVANJA

Huminske kiseline prirodne su organske tvari (polimeri) koje nastaju u biološkim procesima razgradnje biljnih i životinjskih ostataka. Pojavljuju se kao makromolekule nastale najčešće od aminokiselina, ugljikohidrata, neorganskih tvari (npr. silikata) i supstancije s hormonalnim djelovanjem. HUMINSKE KISELINE kada su dobre kakvoće, pružaju znatne prednosti u poljoprivredi. Posebno omogućuju BOLJU APSORPCIJU HRANJIVA: huminske kiseline lako se vežu na minerale gline, tvoreći organo-mineralne komplekse. Nadalje, budući su topive, huminske kiseline prenose sekundarne elemente (oligoelemente) u otopinu pa oni postaju pristupačni biljci! Hranjive elemente vezane na molekule huminskih kiselina biljke uistinu mogu lako iskoristiti.

LINIJA OASI: HRANJIVA S HUMINSKIM KISELINAMA ZA PRIHRANU PUTEM NAVODNJAVANJA
LINIJA OASI sadrži tekuća gnojiva posebno formulirana za primjenu kroz sustave za navodnjavanje ili distribucijom na tlo, koja vrlo brzo opskrbljuju tlo huminskim kiselinama, dušikom, hranjivim tvarima i organskim supstancijama. Takva djelotvornost utječe na ekonomičnost, kvalitetu i urod.
Gnojiva OASI omogućuju bolji razvoj biljke (SISTEMA HUMO-3G) i doprinose većoj otpornosti biljke na nepovoljne klimatske prilike (SISTEMA ISI).

HUMINSKE KISELINE ITALPOLLINA
Italpollina se za povećanje i maksimalnu djelotvornost gnojiva na osnovi huminskih kiselina usredotočila na dva sustava (jedinstveni patent):
– SISTEMA ISI
– SISTEMA HUMO-3G

SISTEM ISI
SISTEM ISI kao novinu razvio je Istraživački centar Italpollina (Cento Ricerche Italpollina). To je aktivator mehanizma samoobrane biljaka protiv klimatskih i abiotskih stresova (ekonomiziranje vodom, oksidativni procesi, niske i visoke temperature, višak soli i dr.). Sustav samoobrane djeluje preventivno, a pojačan je prisutnošću organskoga dušika biljnoga podrijetla.

HUMO-3G
HUMO-3G kompleks je vrijednih huminskih tvari dobivenih jedinstvenim novim postupkom smišljenim u tvrtki Italpollina. HUMO – 3G poboljšava vegetativni rast ( zahvaljujući prisustvu fitostimulatora), poboljšava zdravstveno stanje tla (sadrži polifenole i pomaže razvoj korisnih mikroorganizama koji reduciraju prisutnost patogenih organizama), povezuje se s glinenim česticama i tvori organo-mineralne komplekse.

 • MIKROORGANIZMI

U proizvode s mikrorganizmima su uključeni:

– Mikorize
– Trichoderma

Što su mikorize? Mikoriza je simbiotska zajednica korijenja biljke (poljoprivredne ili šumske) i nekih gljivica iz tla.

Kako funkcionira simbioza biljka – gljiva? Biljka i gljivica imaju obostranu korist od mikorize. Gljivica kolonizira korijen biljke i opskrbljuje biljku vodom i mineralima preko spleta hifa. Biljka izlučuje eksudate na korijenu koje koriste gljivice. Nastanak mikoriza počinje klijanjem propagula (konidija ili micelija). Konidiji klijaju u kličnu cijev i nastaje hifa koja raste prema korijenu domaćina. Penetracijom hife u površinski dio korijenja počinje kolonizacija korijena. Mikorizna gljivica zaposjeda samo stanice epiderme i parenhima kore, ne ulazeći u endodermu, provodne snopove, ni u meristem. Prema tome se mikorizne gljivice razlikuju od fitopatogenih gljivica koje ulaze u ta tkiva. U nastavku hifa gljivice raste, grana se na površini korijena biljke ili u tlu tvoreći eksterni micelij. Micelij prorasta određeni volumen tla koji je udaljen od korijena i zato nedostupan korijenu biljke. Preko micelija koji se razvija dalje od korijena, biljka znatno povećava aktivnu površinu za apsorpciju iz tla. To povećanje može iznositi od 100 do1000 puta pa je na taj način povećan kapacitet apsorpcije hranjivih sastojaka i vode iz tla.

KORISTI ZA BILJKE OD MIKORIZE
Brojni su pozitivni učinci od mikorize. Najvažniji jest povećanje apsorpcije hranjivih mineralnih tvari iz tla. Širenje vanjskog micelija gljivice u rizosferi osnova je toga fenomena jer omogućava dohvat hranjivih tvari i izvan zone u koju dopire korijen.
Ostali pozitivni učinci mikoriza jesu:
– veća otpornost biljke na pomanjkanje vode i veći sadržaj soli u tlu
– veća otpornost ili tolerantnost na patogene iz tla
– bolja apsorpcija mikroelemenata
– veća i ujednačena proizvodnja
– bolji razvoj biljke
– bolja djelotvornost gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i navodnjavanja
– bolja prilagodba biljke na okoliš
– redukcija fenomena umornosti tla

AEGIS SYM – CJEPIVO S MIKORIZNIM GLJIVICAMA
AEGIS je mikorizirano cjepivo, čija je formulacija ostvarena u Italpollini u suradnji s europskim javnim istraživačkim ustanovama. On sadrži nekoliko izolata gljivica, a zbog količine inokuluma i djelotvornosti, najvažnije su Glomus intraradices i Glomus mosseae.

GLOMUS INTRARADICES I GLOMUS MOSSEAE
Glomus intraradices i Glomus mosseae selekcionirani su u laboratorijima Italpolline. Odabrani su jer se lako prilagođuju na većinu supstrata i uspješno naseljavaju korijenov sustav inokulirane biljke.

Kako funkcionira AEGIS? Mikroorganizmi iz pripravka AEGIS naseljavaju korijenje biljke. Opskrbljuju korijenje mineralnim tvarima i vodom koje preuzimaju iz tla preko vanjske mreže hifa, a biljka opskrbljuje gljivicu organskim tvarima koje izlučuje preko korijena.

DJELOVANJE I PREDNOSTI
– Povećava aktivnu površinu korijena
– Poboljšava apsorpciju dušika, fosfora i mikroelemenata (Fe, B, Zn i dr.)
– Otpornost na stres pri presađivanju
– Otpornost na stres zbog nedostatka vode (poboljšava ekonomiziranje vodom)
– Otpornost na povećane količine soli
– Veća otpornost na patogene iz tla (Phytophthora spp., Phytium spp., Verticillium spp. i dr.)
– Smanjuje se antagonizam apsorpcije hranjivih elemenata
– Poboljšava se struktura tla i smanjuje fenomen umornosti tla
– Poboljšava se djelotvornost gnojiva
– Nisu štetni za čovjeka i insekte

ČETIRI FORMULACIJE ZADOVOLJAVAJU SVE POTREBE:
MICROGRNULO, IRIGA, ARGILLA I PASTIGLIA

AEGIS SYM raspolaže s 4 formulacije koje omogućavaju različita načine primjene i ispunjaju proizvodne zahtjeve biljke.

TRICHODERMA

Što je Trichoderma? Trichoderma vrste jesu saprofitske gljivice (nisu patogene). Drži se da su se najizrazitiji antagonisti u mikrobiološkom svijetu. Vrlo su prilagodljive i rastu vrlo brzo. Trichoderme u tlu osiguravaju zdravstveno stanje biljke, povećavaju otpornost na bolesti, ne utječu na druge korisne mikroorganizme. Neke Trichoderma vrste osim toga, pospješuje razvoj biljke.

OBRAMBENO DJELOVANJE
Osnovno djelovanje Trichoderma mikrobiološki je antagonizam koji se odvija različitim mehanizmima:
– Mikoparazitizam (Trichoderma ) proizvodi enzime (glukonazu, celulazu, hitinazu) koji razgrađuju staničnu stjenku patogena. Zatim uspostavlja hiperparazitski odnos s patogenom, a za ishranu koristi citoplazmatski sadržaj stanice patogena
– Emitira metabolite (proizvodi i oslobađa niz metabolita koji zaustavljaju rast i klijanje spora patogenih organizama, djelujući toksično na određene enzime)
– Antibioza zaseban vid antagonizma između dvije ili više vrsta raznih mikroorganizama. (kod Trichoderme dokazana je proizvodnja tricorzianina koji djeluju na citoplazmatsku membranu patogenih gljivica)
– Nadmetanje – u nepovoljnim uvjetima Trichoderma je poznat borac za životni prostor i hranjive tvari. To joj omogućava da se proširi i brzo zaposjedne supstrat, spriječi naseljavanje štetnih mikroorganizama
Trichoderma na taj način priječi razvoj mnogih patogena među kojima: Alternaria spp., Armillaria spp., Botrytis spp., Colletotrichum spp., Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., Xanthomonas spp. i dr.

DJELOVANJE U ISHRANI I KAO FITOSTIMULATOR
Trichoderma utječe na povećanu produktivnost biljke, između ostaloga inaktivacijom postojećih toksičnih tvari u zoni korijena. Povećava apsorpciju hranjiva omogućuje biljci bolje korištenje dušika, te povećanu pristupačnost hranjiva iz tla. Ta je gljivica u stanju pospješiti formiranje sekundarnih korjenčića i stimulirati naseljavanje dugih korisnih mikroorganizama u zonu korjenova sustava. Može oporaviti biljku, razgrađujući neka sredstava za zaštitu bilja koja su perzistentna u tlu.

KOMPATIBILNOST
Trichoderma je kompatibilna s velikim brojem gnojiva. Međutim, ne savjetuje se da se za pripravljanje otopine s Trichodermom rabe posude mineralnih gnojiva, prije nego se te posude temeljito operu. Ostaci mineralnih gnojiva u posudama zbog jake kisele ili alkalne reakcije mogu umanjiti vitalnost mikroorganizma. Trichoderema ima odličnu kompatibilnost s organskim gnojivima. Uporaba sredstava za zaštitu bilja može inhibirati normalan razvoj Trichoderme, osobito štetne s djelatne tvari sredstava za zaštitu bilja: kaptan, TMTD, difenkonazol, prokrolaz, iprodion, fenarimol, pirimetanil, ciprodinil, fludioxinil, bifentin+amitraz, tebukonazol, propikonazol.

 • KELAT ŽELJEZA

ŽELJEZO – Željezo je važan kemijski element u ishrani bilja jer sudjeluje izravno i neizravno u stvaranju klorofila (fotosinteza), te je sastavni dio mnogih aminokiselina i proteina.
Željezo sudjeluje u formiranju enzima bitnih za metabolizam stanica (npr. katalaze, reduktaze i peroksidaze). Željezo je neophodno kao katalizator u respiracijskim procesima.

Nedostatak željeza
Nedostatak željeza prilično je čest u tlima, posebno onima s bazičnom reakcijom (pH 7,2 – 8,5): vapnenastim i dolomitnim. Dostupnost željeza u prvom je redu ograničena zbog imobilizacije u tlu: u vapnenastim tlima, u obliku netopivih oksida i hidroksida, biljke ga ne mogu apsorbirati. Apsorpcija ovog mikrohranjiva može biti otežana zbog prekomjernog dušika, fosfora, aluminija ili teških metala kao što su kadmij i nikal. Nedostatak željeza uzrokuje mnoge posljedice metaboličke neravnoteže, prva među njima jest nemogućnost sinteze klorofila: najočitiji simptom je željezna kloroza, koja se manifestira kao međužilno žućenje na više ili manje mladom lišću. Daljnji nedostatak dovodi do nekroze lišća, usporava vegetativni rast biljaka te dovodi do slabe cvatnje sa štetnim posljedicama za plodove (manja veličina, slaba obojanost, slaba akumulacija šećera).

REVIVE: KELAT ŽELJEZA (100% kelatirano)

Za liječenje i sprječavanje posljedica nedostatka željeza primjenom preko korijena, na brz i učinkovit način, Italpollina je razvila REVIVE (na tal. revive – oživjeti).
REVIVE je željezni kelat (EDDHA) najviše učinkovitosti koji omogućuje liječenje i / ili prevenciju željezne kloroze čak i u posebno nepovoljnim pedoklimatskim uvjetima.

 • GNOJIVA NA OSNOVI BORA

VAŽNOST BORA
Na globalnoj razini, bor je jedan od najtraženijih mikroelemenata. U mnogim tipovima tla ga nedostaje i potrebno ga je unositi gnojenjem. Treba napomenuti da je bor važan za mnoge potrebe i procese (ne samo za zametanje) u biljkama i mnogo je kultura kojima je neophodan.

KOJA JE ULOGA BORA U BILJCI?
Mnogi vjeruju da je jedino djelovanje bora u biljkama njegova uloga u procesu zametanja. Takvo uvjerenje je pogrešno jer je bor prijeko potreban element za provođenje brojnih značajnih funkcija u biljci:
– DIOBA STANICA
– Nedostatak bora reducira razvoj apikalnog meristema podzemnog i nadzemnog dijela biljke. To dovodi do zastoja u rastu biljke i problema u usvajanju fosfora i kalija (apsorbiranih uglavnom preko novih korijenovih dlačica). Nedostatak bora, također, blokira sintezu proteina i diobu stanica.
– TRANSLOKACIJA ŠEĆERA I DRUGIH METABOLITA
– Bor je prijeko potreban za proizvodnju ugljikohidrata (saharoze, škorba, itd.) i olakšava transport unutar biljke. Potreban je za formiranje pektina i lipida. Učestvuje u stvaranju fenola. Ima esencijalnu važnost za prijenos asimiliranih tvari unutar biljke.
– OTPORNOST NA HLADNOĆU I SUŠU
– Biljke s manjkom bora sklonije su oštećenjima zbog niskih temperatura. To se osobito odnosi na vinovu lozu, masline, jabuke i ljekovito bilje. Nedostatak bora može prouzročiti ozbiljna oštećenja usljed vodnog stresa. Kod kukuruza, npr., suša i manjak bora izazivaju ozbiljan produktivni manjak.
– OTPORNOST NA PATOGENE
– Manjak bora u biljkama uzrokuje fiziološku neuravnoteženost koja u slučaju napada patogena za posljedicu može imati velike štete (npr. kod paprike, rajčice, kukuruza, pšenice, riže, kupusa…)
– TRAJNOST PLODOVA
– Bor produžuje vijek trajanja plodova jer povećava mehaničku otpornost staničnih stijenki, udio šećera i suhe tvari.
– FIKSACIJA DUŠIKA U MAHUNARKI
– Nedostatak bora sprječava stvaranje kvržica, umanjuje fiksaciju dušika, a time i prinos. Na taj način se i tlo manje obogaćuje dušikom.
– OPRAŠIVANJE I ZAMETANJE
– Bor povećava plodnost peluda pa time pospješuje oprašivanje. Poboljšava zametanje i djeluje na manje opadanja plodića. Povećava proizvodnju.

VEZA BORA I ORGANSKE TVARI TLA
Organska tvar je važan izvor bora. To objašnjava zašto je u tlu siromašnom organskom tvari ili tlu s problemom preduge mineralizacije (suša, velike hladnoće), čest nedostatak bora.

UVJETI KOJI MOGU UZROKOVATI PROBLEMATIČNO USVAJANJE BORA
U uvjetima suše apsorpcija bora je otežana.
Jaka kiša ili prekomjerna irigacija može uzrokovati ispiranje bora.
Pretjerano gnojenje s N, P, K i Ca može stvoriti antagonizam prema apsorpciji i uzrokovati nedostatak bora.
U pjeskovitim tlima čest je manjak bora.
U više glinastim tlima, bor, iako prisutan, blokiran je i nedostupan.

 • VODOTOPLJIVA GNOJIVA ZA FERTIRIGACIJU

LINIJA CERBERO
Vodotopljiva gnojiva za fertirigaciju CERBERO dopuštaju preciznu primjenu kemijskih elemenata u vremenu i prostoru. Oni dolaze u biljci pristupačnom obliku pa ih biljka lako usvaja, a u funkciji su produktivnosti biljke.

Primjena gnojiva CERBERO putem fetirigacije daje mnoge prednosti:
– složene frakcije s točno određenim elementima imaju najmanje gubitke hranjiva
– veća učinkovitost gnoidbe
– manji zahtjev za dušikom, fosforom i kalijem u odnosu na gnojidbu širom.

Prednosti su:
– gnojiva dolaze u zonu korijena
– mogućnost gnojidbe u polju i u klimatski nepovoljnim uvjetima
– ne utječe na zbijenost tla
– smanjuje potrebu ručne radne snage
– primjena brza i jednostavna

S fertirigacijom postiže se sinergistički efekt: voda olakšava apsorciju hranjiva, a hranjiva povećavaju mogućnost da biljka koristi vodu. Ispravno primijenjena fertirigacija ponajviše povezuje dobru organsku gnojidbu koja osigurava važne prednosti s agronomskog, ekonomskog i ekološkoga gledišta.

SVOJSTVA LINIJE CERBERO
Sve proizvode iz linije CERBERO karakterizira:
– Visoka čistoća izvornog materijala
– Velika topivost hranjiv
– Visoka mogućnost apsorcije elemenata
– Formulacija je obogaćena sastojcima koji daju odlična kemijsko fizikalna svojstva proizvodu
– Povoljan odnos kakvoća/cijena

GNOJIVA CERBERO
Široka linija produkata CERBERO zadovoljava specifičnosti mnogih i raznovrsnih zahtjeva biljke ili tla. Linija CERBERO sadrži sljedeće proizvode:

Osnovni proizvodi:
NITRATO DI CALCIO
NITRATO DI POTASSIO
NITRATO DI MAGNESIO
MAP-FOSFATO MONOAMMONICO
MKP-FOSFATO MONOPOTASSICO
UREA FOSFATO
SOLFATO DI POTASSIO
SOLFATO DI MAGNESIO

Smjese NPK:
CERBERO 20-20-20
CERBERO 11-22-30 + 2 MgO
CERBERO 15-5-30+2 MgO
CERBERO 13-40-13 + 1,5 MgO

 • KOMPLEKSNA FOLIJARNA NPK GNOJIVA

Tri formulacije tekućih lisnih gnojiva biljnoga podrijetla za potpunu i uravnoteženu ishranu biljke

NUTRIMYR NPK 10-6-4, NUTRIMYR NPK 4-4-10 i NUTRIMYR THIOLS (16N – 4Mg – 8S) jesu organo-mineralna lisna NPK gnojiva s biljnim aminokiselinama. Posebno su formulirana za brzu i djelotvornu opskrbu biljke dušikom, fosforom i kalijem te mikroelementima (bor, željezo, mangan, molidben i cink). Svi mikroelementi kelatirani su aminokiselinama (L) biljnog porijekla i s EDTA (Etilendiamintetraoctena kiselina), što pospješuje njihovu apsorpciju. Zahvaljujući posebnoj formulaciji (sustav ISI) gnojiva NUTRIMYR povećavaju otpornost biljaka u abiotskim stresnim situacijama (pri oksidativnim procesima, niskim i visokim temperaturama, nedostatku vode, povećanim količinama soli i dr.). Gnojiva sadrže uravnoteženi odnos organskih tvari visoke biološke vrijednosti (biljnih aminokiselina, vitamina, huminske kiseline i dr.) što pospješuju razvoj biljke, kakvoću i količinu.

 

MOGUĆNOST MIJEŠANJA

NUTRIMYR se može miješati s najvećim brojem sredstava za zaštitu bilja koja dolaze na tržište te s drugim gnojivima. U svakom slučaju, preporučuje se napraviti manju probu prije primjene.

NAČIN PRIMJENE
Gnojiva NUTRIMYR su tekuća gnojiva za primjenu preko lista. Treba ih primijeniti kada nisu visoke temperature tijekom dana (jutro ili večer). Na taj način postiže se najbolja apsorpcija gnojiva preko lista pa se postiže i najveći učinak.

VAŽNO
SUSTAV ISI
Sustav koji je razvijen u Istraživačkom centru Italpollina (Cento Ricerche Italpollina). To je aktivator mehanizma obrane biljke od abiotskih stresova. Djeluje preventivno, a djelotvornost je pojačana prisutnošću organskoga dušika biljnoga podrijetla.

 • TAGS