Preventivno zimsko prskanje vinograda i voćnjaka

Protiv nekih bolesti i štetnika u pravilu se obavlja preventivno zimsko prskanje i to pred sam početak vegetacije (prvo u fenofazi A te drugo u fenofazi B). Zimsko se prskanje izvodi od otpadanja listova do početka bubrenja pupova. Prije prskanje neophodno je stabla pripremiti kako bi prskanje bilo kvalitetno izvedeno, a  to podrazumijeva uklanjanje suhih, nepotrebnih i oštećenih grana, uklanjanje mahovine, lišajeva i stare kore te prorjeđivanje krošnje. Prskanje se obavlja tzv. kupanjem biljke – od vrha, cijele krošnje pa do vrata korijena i to temeljito.

 

 

Voćke odnosno čokote je neophodno poprskati sa svih strana pazeći i na vremenske uvjete (bez oborina i vjetra te u pravilu na temperaturama zraka iznad 5 supnjeva C).

 

U tim uvjetima, klasični pristup podrazumijeva korištenje sljedećih sredstava:

- plavo (modro) ulje (kombinirani insekticid-fungicid u obliku koncentrirane suspoemulzije za zaštitu dugotrajnih nasada)

- crveno ulje (kombinirani kontaktni insekto-akaro-fungicid koji se koristi za suzbijanje štetnika i uzročnika bolesti)

- bordoška juha ( bakreno-vapnena “juha” je mješavina modre galice i vapna)

- mineralno svijetlo ulje (kontaktni insekticid-ovicid u obliku uljne emulzije te pomoćno stredstvo za poboljšanje učinka herbicida).

 

Dakle, riječ je uglavnom o anorganskim fungicidima na osnovi bakra (Cu) koji djeluju kontaktno i protektivno. Imaju širok spektar djelovanja za suzbijanje uzročnika bolesti voćaka, vinove loze, povrća i hmelja. Koriste se i za premazivanje rana nakon rezidbe. Često puta se kombiniraju sa sistemičnim fungicidima čime se postiže efikasnija zaštita.

 

Upozoravamo da na osjetljivim sortama vinove loze ovi preparati mogu izazvati palež za vrijeme vlažnog i hladnog vremena. Na jabučastom voću smiju se koristiti do početka cvatnje, a na koštičavom voću samo za mirovanja vegetacije (za zimsko prskanje u 2 puta jačim koncentracijama od navedene za prskanje u vegetaciji).

 

PODJELA

 

1. Bakarni sulfat

Modra galica služi za pripravljanje bordoške suspenzije. Omjer modre galice i gašenog vapna treba biti 1:1,-1,3, sa živim 1:0,4, a sa hidratiziranim vapnom 1:0,55:

 

Modra galica     980 bakar (II) sulfatpentahidrat

Plavi kamen      980 bakar (II) sulfatpentahidrat

 

2. Bakarni (I) oksid

Preventivni fungicid i baktericid za suzbijanje uzročnika plamenjače, pjegavosti lista i čađave krastavosti jabuke, bakterijske paleži jabuke, kovrčavosti lista breskve, paunovog oka masline i drugih bolesti:

 

Nordox 75 WG         750 bakreni oksid

Nordox super 75     750 bakreni oksid

 

3. Bakreni oksiklorid

Koristi se za suzbijanje uzročnika plamenjače vinove loze, rajčice, krumpira, luka, krastavaca; kovrčavosti i šupljikavosti lista breskve; čađave krastavosti jabuke i kruške i bakterioza graha:

 

Bakreno vapno WP 50     500 bakar (II) – oksiklorid

Gypso GD                          500 bakar (II) – oksiklorid

Kupropin                            500 bakreni oksid

Cuprocaffaro 50 WP        500 bakar (II) – oksiklorid

Neoram WG                      375 bakreni oksid

Rame Caffaro 32 WP      320 bakreni oksiklorid

(ograničenje/miješanje – ova sredstva ne smijemo miješati sa sredstvima EC formulacije, sredstvima kisele reakcije. Smiju se primijeniti najviše 2-3 puta na istoj površini tijekom vegetacije)

 

4. Bakreni hidroksid

Djeluje na način da inhibira enzimatski sustav patogena:

 

Blauvit                         500 bakar (II) hidroksid

Champion                  500 bakar (II) hidroksid

Champion WG 50     500 bakar (II) hidroksid

Champion tekući      348 bakar (II) hidroksid

Cuproline                   348 bakar (II) hidroksid

Kocide DF                  400 bakar hidroksid

 

5. Bakar hidroksid – kalcij sulfat kompleks

 

Bordoška juha  Caffaro 20 WP          200 bakar hidroksid kalcijsulfat

Bordoška juha 20 WP – Manica        200 bakar (2) hidroksid kalcijsulfat

Bordoška juha 20 WP                         200 bakar (2) hidroksid kalcijsulfat

Bordoška juha 20                                200 bakar hidroksid kalcijsulfat

Bordoška suspenzija S-20                 200 bakar (2) hidroksid kalcijsulfat

Bordoška suspenzija WP-20             200 bakar (2) hidroksid kalcijsulfat

 

6. Bakar hidroksid-kalcij klorid kompleks + cink sulfid

 

Cuprablau-Z                    350 bakar + 20 cink (pripaziti na ograničenja!)

Cuprablau Z Ultra          350 bakar-hidroksid + 20 cink (pripaziti na miješanje i ograničenja!)

 

7. Kombinacije bakra i organskih fungicida

 

Ridomil Gold plus 42,5 WP         400 bakar + 25 metalaksil-M

(ograničenje –  smije se koristiti max. 3 puta u vegetaciji u razmacima od 10-14 dana!)

Curzate B WG                                 397 bakar + 42 cimoksanil

Baldo C                                            330 bakar + benalaksil

Galben C                                         330 bakar + 42 benalaksil

Bankreni antracol WP 63             175 bakar + 455 propineb

 

8. Kombinacija bakra i mineralnih ulja

Za suzbijanje uzročnika bolesti jezgričavog i koštičlavog voća (tzv. plavo pranje), štitastih i lisnih ušiju, crvenog pauka i drugih štetnika koji prezimljuju na voćkama i vinovoj lozi. Primjena samo za mirovanja vegetacije – neznatno opasni:

 

Crveno ulje              100 Cu (bakar-oksid) + 550 mineralno ulje

Modro ulje                100 Cu (bakar II hidroksid) + 550 mineralno ulje

Plavo ulje                 100 Cu + 550 mineralno ulje.

 

UPOZORNJE: Sredstva koristiti isključivo prema uputi proizvođača na ambalaži!

 

Držimo da je korisno i uputno na ovom mjestu ukazati i na stalnu tendenciju ka restrikciji u korištenju bakarnih preparata, što podrazumijeva

- da će u vrlo bliskoj budućnosti određeni preparati na bazi bakra nestati s tržišta te će se kornici morati orijentirati na manje štetne,

- radikalno smanjenje ukupne količine korištenog bakra po jedinici površine te

- kao alternativno rješenje potrebu sve većeg uvođenja organskih bakarnih preparata koji sadrže bakar u tzv. helatnom obliku (SCUDO).

 

09.02.2013.


 

 

 


ARHIVA