Važnost željeza i bora te drugih mikroelemenata i rješavanje problema

 

Osnovnim mikroelementima smatraju se željezo, bor, cink, mangan, bakar, molibden i klor.

 

Željezo i bor (Fe i B), kao i drugi mikroelemnti (mangan Mn, bakar Cu, Zink Zn, molibden  Mo i klor Cl) nužni su u ishrani poljoprivrednih kultura i, može se slobodno reći, gotovo su jednako važni kao i makroelementi (dušik N, fosfor P, kalij K; sumpor S, kalcij Ca, magnezij Mg). Mikroelemente biljke sadrže u malim količinama, ali su ipak važni jer sudjeluju u oksidacijsko-redukcijskim procesima ugljikovodičnih i dušičnih izmjena,l povećavaju otpornost biljaka na bolesti i nepovoljne uvjete rasta.

 

Nedostatak mikoelemenata može izazvati ozbiljne probleme u biljnoj proizvodnji, bez obzira o kakvim se nasadima radi, što se značajno ogleda u smanjenoj kvaliteti i prinosima. Potrebe za mikroelementima ovise o kulturi, a  kreću se od nekoliko grama do kilograma i više na hektar. Nedostaci mikroelemenata se teže opažaju, ali su dobro poznati nedostaci željeza, bora i cinka.

 

ŽELJEZO

Raspadanjem minerala u zemlji oslobađa se željezo koje u kiselim tlima formira sekundarne minerale. Porastom kiselosti tla i uz prisutnost fosfora nastaju biljci vrlo teško dostupni fosfati željeza. U alkalnim tlima željezo se nalazi u obliku teško topivih oksida pa i tu biljka ima problem s dostupnošću željeza. Dodatna kalcizacija i fosfatizacija kiselog tla znatno će smanjiti raspoloživost željeza.

Većina tala ima dovoljno željeza, ali se problem može javiti kod jako humiziranih (osobito tresetnim) tlima, ali i karbonatnim tlima.

Željezna kiloroza dobro je poznata poljoprivrednim proizvođačima (breskva, vinova loza), a opaža se na listovima (međužilna kloroza), isprva na mlađim listovima, a potom kao međužilna i rubna nekroza. Rezultat je na kraju opadanje listova.

 

BOR

U većini tala bora ima jako malo. Pristupačan bor se nalazi u organskoj tvari tla čijom se razgradnjom čini da je taj elemenat dostupan biljci, ali će to ovisiti o pH tla i sadržaju kalcija. Nedostaci bora se najčešće opažaju kod alkalnih tala s visokim pH i u sušnim uvjetima. Nedostatak bora se prvo zamjećuje na listu i gornjim dijelovima biljke, a nedostatak će ostaviti posljedice na rastu korijena i gornjim dijelovima biljke.

 

Nedostatatak željeza i bora nadoknađuje se odgovarajućom gnojidbom preko tla ili lista (folijarno). U Gra-mi preporučamo organska peletirana gnojiva koja sadrže željezo i bor u organskom obliku, lako dostupan biljkama (VULCANO Fe 5%; gnojiva s mikroelementima ITALPOLLINA, GUANITO, PHENIKS, BIOLIVO). Za folijarnu primjenu preporučamo liniju MYR na bazi biljnih aminokiselina s mikroelementima ili pojedinim lementima. Preparati takvih karakteristika da omogućuju biljkama da lako i brzo kroz list, u pristupačnom obliku, apsorbiraju hranjivo. To je preporuka za one koji preferiraju organsku gnojidbu odnosno prihranu. U Gra-mi imamo i klasičnih kompleksnih umjetnih gnojiva NPK formulacije sa mikroelemntima (linija FERTINA i dr.).

ARHIVA