Kanibalizam

1. KANIBALIZAM SVINJA


Postoje dva oblika kanibalizma kod svinja i to:

1. Kanibalizam svinja (svinja svinji grize rep ili uho) i

2. Kanibalizam krmače (krmača pojede leglo).

 

 

Uzročnici kanibalizma još nisu poznati, a najveći utjecaj na pojavu kanibalizma imaju:

 

A) METEOROLOŠKI I PROSTORNI UZROCI


METEOROLOŠKE PRILIKE – slično kao kod ljudi treba pratiti biometeorološku prognozu.

1. Velike tempereturne razlike, ujutro – uvečer, ako je to između 10-200C razlike, životinje postaju agresivne.

2. Prenapučenost životinja u prostoru.

3. Premala dužina mjesta za hranjenje – nemogućnost pristupa hranilici – nedostatna dužina hranilice.

4. Zagušljivost životnog prostora – visoka koncentracija amonijaka i ugljičnog dioksida.

5. Pojava ušiju, pojave zaraze OOMECROZE – gljivičnih oboljenja u predjelu uha.

6. Nadražaj krvi – pojava krvi na jednoj svinji nadraži – afektira ostale.

7. Nedostatak vode.

8. Parazitne zaraze kože koje izazivaju uznemirenost životinje.

9. Zasijecanje ili markiranje ušiju svinja.

 

B) HRANIDBENI UZROCI


Pored navedenih uzroka, kanibalizam svinja može imati uzrok u hranidbi i to:

1. Ostatak hrane u tekućoj hranidbi dospio na uho.

2. Nedostatna količina hrane ili vode.

3. Neodgovarajuća dostupnost hrane.

4. Prisustvo nekih kontaminata i antinutritivnih spojeva u hrani.

 

C) GENETSKI UZROCI


1. Nasljedno agresivne životinje i

2. Prerano spolno sazrijevanje.

 

Česta je pojava da se kanibalizam javlja kada se mijenja hrana; predstarter – starter ili starter – grover.

Najčešće se kanibalizam javlja u proljeće (topli jugo) ili u ljetnim vrućinama, ali uopćenog pravila nema i svakom pojavnom obliku treba individualno pristupiti.

 

2. KANIBALIZAM PERADI


Kanibalizam postoji i među peradi. Pojava je to kad perad čupa vlastito perje ili perje druge peradi i kljuca živo tijelo drugih (Kanibalizam kod peradi). Po tijelu iskljucane peradi nastaju rane, krvarenje, kraste, pa meso mrtve peradi nije upotrebljivo. Po stelji i perju u slučajevima izrazitog kanibalizma vidljivi su tragovi krvi.

 

Kanibalizam peradi se u pravilu javlja u vrijeme visokih temperatura vanjskih i unutarnjih. Međutim ima slučajeva i u klimatiziranim peradarnicima (purići). Praktičari smatraju da je jedan od najčešćih, a svakako i najvažnijih nedostatak zoohigijenskih uvjeta, odnosno nedostatna prehrana peradi.

 

I na kraju, podjećamo proizvođače svinja i peradi, kao i druge proizvođače (uzgajivače) stoke i peradi da u Gra-mi pored stočne hrane mogu nabaviti mineralno-vitaminske dodatke kojima se uspješno mogu otkloniti neki od uzroka navedenih pojava. Uz navedeno, u Gra-mo možete nabaviti i opremu za staje i druge prostore kao i sredstva za održavanje higijene.

 

10.08.2014.

ARHIVA